خیر و خرد

سلسله نشست های خیر و خرد؛ نقشه راه امور خیریه

یافتن راهکاری خردمندانه برای کار خیر موسسه دارالاکرام تاکنون موفق شده است دو نشست از سلسله نشست های خیر و […]

گزارش دومین نشست از سلسه نشست های خیر و خرد

دومین نشست از جلسات خیر و خرد با عنوان رونمایی از کتاب دیگر دوستی موثر در روز دوشنه دوم دی […]

سلسله نشست های خیر و خرد (نشست دوم)

موسسه دارالاکرام با همکاری نشر نی موسسه دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند…هم نشینی نظر و عمل محوری است […]

گزارش اولین نشست از سلسه نشست های خیر و خرد

نشست اول، محور اول: بررسی کتاب «اقتصاد فقیر»برگزار کنندگان: موسسه دارالاکرام و نشرنیسخنرانان: دکتر خیرخواهان، دکتر فیضی، دکتر جوشقانی، دکتر […]

سلسله نشست های خیر و خرد (اولین نشست)

موسسه دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند… هم نشینی نظر و عمل محوری است که غفلت از آن زیانی […]