خیر و خرد

گزارش نهمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

عصر دیروز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه 1400، نهمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با موضوع “توانبخشی […]

فراخوان نهمین نشست خیر و خرد

دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می کند: نهمین نشست خیر و خرد با موضوع “توانبخشی فرهنگی معلولان و وظایف […]

گزارش هشتمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

عصر دیروز سه شنبه 24 فروردین ماه 1400، هشتمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با موضوع “مناسبات […]

فراخوان هشتمین نشست خیر و خرد

دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می کند: هشتمین نشست خیر و خرد با موضوع “مناسبات اداری دولت و خیریه […]

گزارش هفتمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

هفتمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با موضوع ”آسیب شناسی رویکرد خیریه ها؛ بررسی تطبیقی نهادهای خیریه […]

فراخوان هفتمین نشست خیر و خرد

هفتمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با موضوع ” آسیب شناسی رویکرد خیریه ها؛ بررسی تطبیقی نهادهای […]