مجله حقوق کودک شماره چهار

خشونت علیه کودکان و زنان

اگر کودک یا زنی مورد خشونت قرار گیرد قانون چه حمایتی از او می‌کند؟ این روزها که ویروس کرونا اذهان […]

عدالت آموزشی؛ مهم‌ترین گام برای کاهش شکاف طبقاتی

عدالت یکی از مفاهیمی است که خیر نهایی انسان‌ها را تامین می‌کند و در رأس فضایلی قرار دارد که تحقق‌بخش […]

کودک آزاری

کودک آزاری چیست ؟ مفهوم کودک آزاری فقط شامل آزارهای خشن جسمی یا اذیت ها و سوء استفاده­ های جنسی […]