مجله حقوق کودک شماره یک

ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﻛﻮدک در اﺳﻼم

کشورهای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق، ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ارزش‌ها و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ، اﻟﮕﻮهای رﻓﺘﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ‌دهد، […]

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ در آﻣﻮزش

ﭘﺎرﯾﺲ، ۱۴ دﺳﺎﻣﺒﺮ ۱۹۶۰ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴ […]

حق کودکان به “شنیده شدن”

بخش نخست: دیباچه  کمیته حقوق کودک گزارش مشترک سوم و چهارم ادواری جمهوری اسلامی ایران را در جلسات ۲۰۵۵ و […]

پیمان‌نامه حقوق کودک

پیمان‌نامه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد (مورخ ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹) طی قطعنامه شماره ۲۵/۴۴ مقدمه: دول عضو […]

یکسان سازی فرصتها برای معلولین

ﻣﺎده واﺣﺪه- ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮرخ ۱۳۸۵/۹/۲۲ هجری ﺷﻤﺴﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٣ دﺳﺎﻣﺒﺮ ٢٠٠۶  ﻣﯿﻼدی مشتمل بر ﭘﻨﺠﺎه […]

مکاتبه کودکان با کمیته نظارتی کنوانسیون

Resolution adopted by the General Assembly on 19 December 2011 [on the report of the Third Committee (A/66/457)] ۶۶/۱۳۸. Optional […]