چهاردهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “بی‌نظمی” می‌پردازد.

در این اپیزود تسهیلگران از تجربیات خود در کارگاه‌های هنرمند درون با کودکان خانه‌ی کرامت در خلق مفهوم نظم به معنای تازه‌ی آن می‌گویند.

🔹رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه‌های هنرمند درون رخ می‌دهد.

🔹 رادیو هسته‌ی سخت روایت‌کننده‌ی خویشتن حقیقی انسان‌هاست. رسیدن به این خویشتن مثل شکافتن هسته‌ی سخت است. هر کس در درون خود یک هنرمند دارد که باید آن را آزاد کند، هنرمندی که درون هسته‌ی سخت زندانی شده است.

🔹تسهیلگران در چهاردهمین پادکست هسته‌ی سخت معتقدند که چگونه با همراهی و همدلی خود با بی‌نظمی‌ای که کودکان آن را نظم تعریف می‌کنند می‌توان خالق تجربه‌های غریب شد؛ تجربه‌ای از جنس اولین مواجهه با یک اثر هنری. تجربه‌ای از جنس تجربه‌های کودکان و هنرمندان که نظم‌های قبلی را می‌شکنند و نظم جدید را خلق می‌کنند. آنها برهم‌زننده‌ی نظم‌های آشنا و برپاکننده‌ی نظم‌های نو هستند.

🔹 پادکست‌های “رادیو هسته‌ی سخت” کاریست مشترک از موسسه دارالاکرام، باشگاه اندیشه و مرکز مداد.

پادکست‌های “هسته‌ی سخت” اولین سه‌شنبه‌ی هر ماه در سایت الفبای فردا منتشر می‌شوند.

هر پادکست به موضوعی خاص اختصاص دارد.

👈 پادکست‌های “رادیو هسته‌ی سخت” در همه‌ی پادگیرها قابل دسترس است.

مطالب مرتبط

شانزدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “آرزو – قسمت اول؛

شانزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “آرزو” می‌پردازد. آرزو واقعا چیست؟ آیا همان چیزهایی که در زندگی به دنبالش […]

پانزدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “تسهیل‌گری”

پانزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “تسهیل‌گری” می‌پردازد. در این اپیزود تسهیلگران از خلال تجربیات خود در کارگاه‌های هنرمند […]

چهاردهمین پادکست رادیو هسته سخت: “بی‌نظمی، قسمت دوم”

چهاردهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “بی‌نظمی” می‌پردازد. در این اپیزود تسهیلگران از تجربیات خود در کارگاه‌های هنرمند درون […]