ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻨﮓ

دولت‌های ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎمه:

ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﮔﺴﺘﺮده آن و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک؛ در ﺗﺎﯾﯿﺪ دوﺑﺎره به رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﻔﺎﻇﺖ وﯾﮋه‌ای اﺳﺖ و ﯾﺎدآوری و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و آﻣﻮزش آن‌ها ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ و در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ؛ به‌خاﻃﺮ آﺷﻔﺘﮕﯽ و اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن به‌وﺟﻮد می‌آید و ﻧﺘﺎﯾﺞ درازﻣﺪت آن ﺑﺮای ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺎن‌آور اﺳﺖ.

ﺟﻬﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ ﮐﻪ آﻣﺎج آن ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﮐﻪ به‌وسیله ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه‌اﻧﺪ و مکان‌هایی ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن در آن‌جا ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪارس و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‌ها، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دادﮔﺎه ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ رم، به‌وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﺟﺮائم جنگی، ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی و ﻧﺎم‌ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ۱۵ ﺳﺎل و اﺳﺘﻔﺎده آﻧﺎن در جنگ‌های داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ‌ا‌ﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب می‌شود.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‌ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺟﺮای ﻣﻮاد ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در جنگ‌ها و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده اول ﻣﯿﺜﺎق، اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ ۱۸ ﺳﺎﻟﮕﯽ را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ، ﮐﻮدک ﻣﺤﺴﻮب می‌شود ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﺟﺎری دوﻟﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﯿﺎری ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک، ﺳﻦ اﻓﺮاد را در جنگ‌ها اﻓﺰاﯾﺶ می‌دهد و اﯾﻦ اﻗﺪام را ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎن می‌داند.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ و ﻫﻼل اﺣﻤﺮ در دﺳﺎﻣﺒﺮ ۱۹۹۵، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دولت‌های ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ گام‌های ﻣﻮﺛﺮی در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاد زﯾﺮ ۱۸ ﺳﺎل در ﺟﻨﮓ را به‌عمل آورﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از رأی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، (اﻋﻀﺎء) ﻣﯿﺜﺎق ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر، ژوﺋﻦ ۱۹۹۹ ﺷﻤﺎره ۱۸۲ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺬف ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﻮری اﺳﺘﺨﺪام اﺟﺒﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای جنگ‌ها؛ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ گروه‌ها و دسته‌جات ﻣﺴﻠﺢ و ﺟﺪا از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ، در اﺳﺘﺨﺪام، آﻣﻮزش و به‌کارﮔﯿﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﺟﻨﮓ در درون و ﺑﺮون ﻣﺮزﻫﺎ، و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﯽ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ می‌شوند.

ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ، در ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﻨﮓ، ﺑﺎ اﺻﺮار ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻌﺼﺐ و ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﻣﺎده ۵۱ و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺣﺘﺮام ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در ﻣﻨﺸﻮر و رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﻨﺎد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮدﮐﺎن به‌ویژه در ﺧﻼل جنگ‌ها و اﺷﻐﺎل ﺳﺮزمین‌ها ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ‌وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت وﯾﮋه آن‌ها و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ‌ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻮاﻗﻊ اﺳﺘﺨﺪام و به‌کارﮔﯿﺮی آن‌ها در جنگ‌ها و ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورﯾﺎت اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ می‌شود ﮐﻮدﮐﺎن در جنگ‌ها ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری‌های ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ و ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺴﺎنی‌که ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ جنگ‌ها ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺸﺎر و اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﻮزش‌های ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟﺮای ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ، به‌وﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ جنگ‌ها؛ دولت‌های ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﻮاد زﯾﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاند:  

ﻣﺎده اول

دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاد زﯾﺮ ۱۸ ﺳﺎل در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت و جنگ‌ها به‌عمل در آورند.

ﻣﺎده دوم

دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد زﯾﺮ ۱۸ ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ درﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎشند.

ﻣﺎده ﺳﻮم

 1. دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﺪﻣﺖ در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۳۸ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک، ﺑﻨﺪ ﺳﻮم، ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده از ﻣﯿﺜﺎق، ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از حکومت‌ها می‌خواهد اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ حمایت‌های وﯾﮋه اﻓﺮاد زﯾﺮ ۱۸ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
 2. ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ و ﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻇﻬﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮد، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺪام در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ به‌عمل آورد ﺗﺎﺑﺪﯾﻦ‌وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺸﻮد.
 3. ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮی ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺧﺪﻣﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ از ۱۸ ﺳﺎل، در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮد می‌دهد، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و حمایت‌هایی اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ آورده می‌شود:

۳.۱.  ﺧﺪﻣﺖ (در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ) ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۳.۲.  ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ اﻃﻼع و رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﺎ ﻗﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ.

۳.۳.  اﯾﻦ اﺷﺨﺎص (واﻟﺪﯾﻦ و ﻗﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ) ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺎﻣﻼ از وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ آن روﺑﺮو اﺳﺖ، ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ.

۳.۴.  اﯾﻦ اﺷﺨﺎص، ﻣﺪرک ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﺳﻦ ﻓﺮد داوﻃﻠﺐ اﺳﺖ را اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

۴. ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ می‌تواند در ﻫﺮ زﻣﺎن به‌وسیله ﯾﺎدداﺷﺘﯽ، ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻇﻬﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻼم (ﻣﺬﮐﻮر) را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺨﺸﺪ. دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﺎیر دولت‌های ﻋﻀﻮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ. اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ آن به‌وسیله دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۵. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺎده ۲۸ و ۲۹ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک، ﻻزﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ اول اﯾﻦ ﻣﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮای ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ دولت‌های ﻋﻀﻮ اﺳﺖ، ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻤﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ﭼﻬﺎرم

 1. گروه‌های ﻣﺴﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﺟﺪا از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، اﻓﺮاد زﯾﺮ ۱۸ ﺳﺎل را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد درآورﻧﺪ.
 2. دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﻮﻇﻒ‌اﻧﺪ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم و ﻋﻤﻠﯽ را ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺳﺘﺨﺪام و به‌کارﮔﯿﺮی این‌گونه اﻓﺮاد، اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ‌ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ به‌کار ﺑﺮدن اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ این‌گونه اﻋﻤﺎل اﺳﺖ.
 3. اﺟﺮای ﻣﺎده ﺣﺎﺿﺮ در وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ اﺳﺖ، ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

 ﻣﺎده ﭘﻨﺠﻢ

هیچ‌کدام از ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ‌ﮔﻮﻧﻪ‌ای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دولت‌های ﻋﻀﻮ و ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن و (دﻓﺎع) از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک وﺿﻊ ﺷﺪه‌اﻧﺪ، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ به‌عمل آورد.

ماده ﺷﺸﻢ

 1. دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، اداری و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮای ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ را در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 2. دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﻬﺪ می‌باشند ﮐﻪ اﺻﻮل و ﻣﻘﺮرات ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ را به‌طور وﺳﯿﻊ و ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.
 3. دولت‌های ﻋﻀﻮ می‌بایست اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم و ﻋﻤﻠﯽ را در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از افرادی‌که در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﯾﺎ در جنگ‌ها به‌کار ﮔﺮﻓﺘﻪ می‌شوند در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ به‌سر ﻧﺒﺮﻧﺪ. آﻧﺎن ﻣﻠﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮادی را ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺘﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ را ﯾﺎ از ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺮﺧﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﻮﻇﻒ‌اﻧﺪ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن کمک‌های ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮدی ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ اﯾﻦ‌ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮاد و ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺪد آن‌ها به‌عمل آورﻧﺪ.

 ﻣﺎده ﻫﻔﺘﻢ

 1. دولت‌های ﻋﻀﻮ، ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺟﺮا درآوردن اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ همکاری‌ها ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮ اﻗﺪام و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ می‌باشد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ همکاری‌ها می‌تواند در ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. اﯾﻦ همکاری‌ها، کمک‌های ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ می‌گردد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرکت دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن‌های ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﺎم می‌گیرد.
 2. دولت‌های ﻋﻀﻮی ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ کمک‌های ﻗﺮاردارﻧﺪ می‌بایست کمک‌های دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎیر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.

 ﻣﺎده ﻫﺸﺘﻢ

 1. دولت‌های ﻋﻀﻮ، ۲ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ‌ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ و ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ‌ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺟﺮای ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاد و ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ، ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
 2. پیرو اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻊ، ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺎده ۴۴ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک، دولت‌های ﻋﻀﻮ می‌توانند ﻣﻨﺒﻌﺪ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل یک‌بار ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﮔﺰارش دهند.
 3. کمیته ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺰارﺷﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮاد اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ، از دولت‌های ﻋﻀﻮ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎید.

 ﻣﺎده ﻧﻬﻢ

 1. اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ آن‌را اﻣضاء ﻧﻤﻮده، آﻣﺎده اﻣﻀﺎ می‌باشد.
 2. اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪ‌ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ آﻣﺎده ﺑﻪ اﻟﺤﺎق اﺳﺖ. اﺳﻨﺎد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق، ﻧﺰد دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺳﭙﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 3. دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻣﺎﻧﺖ‌دار ﻣﯿﺜﺎق و ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک، وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺑﻪ دولت‌های ﻋﻀﻮ و دولت‌هائی ﮐﻪ ﻣﯿﺜﺎق را اﻣﻀﺎء ﮐﺮده‌اﻧﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۳ اﻃﻼع دﻫﺪ.

 ﻣﺎده دﻫﻢ

 1. اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ۳ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮده ﺷﺪن دﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 2. برای ﻫﺮ دوﻟﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺼﻮﯾﺐ می‌کند و ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ می‌شود ﯾﮏ‌ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪن اﺳﻨﺎد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 ﻣﺎده ﯾﺎزدﻫﻢ

 1. هردوﻟﺘﯽ می‌تواند در ﻫﺮزﻣﺎن به‌وسیله ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، اﻋﻼن ﺧﺎرج ﺷﺪن “اﻧﺼﺮاف” از اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ، دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﯾﻦ اﻧﺼﺮاف را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق و دولت‌هائی ﮐﻪ آن ‌را اﻣﻀﺎء ﮐﺮده‌اﻧﺪ، ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ. اﻧﺼﺮاف از ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ از یک‌سال از درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎدداﺷﺖ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎل اﻋﻼن اﻧﺼﺮاف از ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﻣﻨﻘﺼﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ (اﻧﺼﺮاف دﻫﻨﺪه) درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ، ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ، اﻧﺼﺮاف آن دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
 2. این ﻗﺒﯿﻞ اﻋﻼن اﻧﺼﺮاف ﻧﺒﺎﯾﺪ روی ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼن اﻧﺼﺮاف اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ، ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮔﺬارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻧﺼﺮاف ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﺤﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻗﺮار داﺷﺖ، ﻟﻄﻤﻪ‌ای وارد ﮐﻨﺪ.

ماده دوازدﻫﻢ

 1. هر دوﻟﺖ ﻋﻀﻮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺻﻼﺣﯿﻪ‌ای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ و آن‌را ﻧﺰد دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺴﭙﺎرد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﺻﻼﺣﯿﻪ‌ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺑﻪ دولت‌های ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و از آن‌ها درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ از دولت‌های ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدن و اﺧﺬ رأی ﻃﺮح‌های ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد. ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎه از زمانی‌که دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼﺣﯽ را ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ دولت‌های ﻋﻀﻮ رﺳﺎﻧﺪ، اﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﻮم دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﺑﯿﺮﮐﻞ، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﻫﺮ اﺻﻼﺣﯿﻪ‌ای ﮐﻪ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرای دولت‌های ﻋﻀﻮ ﺣﺎﺿﺮ و رأی‌دﻫﻨﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد (آن اﺻﻼﺣﯿﻪ) ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 2. اﺻﻼﺣﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺪا می‌کند ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ اول ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ‌ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺳﻮم دولت‌های ﻋﻀﻮ آن‌را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 3. ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻋﻀﻮی ﮐﻪ آن‌را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻻزم‌اﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺳﺎیر دولت‌ها ﮐﻤاکان ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼﺣﯿﻪ‌ای ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ، ﻣﻠﺰم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎده ﺳﯿﺰدﻫﻢ  

 1. متن ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ زبان‌های ﻋﺮﺑﯽ، ﭼﯿﻨﯽ، اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، روﺳﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ می‌باشد و از اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 2. دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ می‌بایست روﻧﻮﺷﺖ‌ﻫﺎی ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق و ﺗﻤﺎم دولت‌هائی ﮐﻪ ﻣﯿﺜﺎق را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده‌اﻧﺪ، ارﺳﺎل دارد.

مطالب مرتبط

عدالت آموزشی؛ مهم‌ترین گام برای کاهش شکاف طبقاتی

عدالت یکی از مفاهیمی است که خیر نهایی انسان‌ها را تامین می‌کند و در رأس فضایلی قرار دارد که تحقق‌بخش […]

در تکاپوی رسیدن به تکنولوژی

زنگ آخر کرونا، دغدغه والدین کردستانی‌ این روزها شبیه زنگ آخر مدرسه است که همه دانش آموزان لحظه شماری می‌کردند […]

طرح آبا (آشتی با آموزش)

طرح آبا طرح ملی است که آموزش و پرورش کشوری جهت رفع تبعیض در سوادآموزی کودکان و نگه داشتن کودکان […]