X

تا کنون به همت 2711 خیر نیک‌اندیش 7059 دانش‌آموز مستعد فاقد سرپرست موثر و در خطر ترک تحصیل بورسیه تحصیلی شده اند.
این دانش‌آموزان توسط 439 مددکار همراهی میشوند تا مسیر زندگی و تحصیلشان هموار تر شود.
اما در حال حاضر 460 دانش‌آموز دیگر منتظر بورسیه هستند٬ کمک کنید تا این دانش‌آموزان نیز از بورسیه (کمک هزینه تحصیلی ) بهره مند گردند. من هم هستم

ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻨﮓ

دولت‌های ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎمه:

ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﮔﺴﺘﺮده آن و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك؛ در ﺗﺎﯾﯿﺪ دوﺑﺎره به رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﻔﺎﻇﺖ وﯾﮋه‌اي اﺳﺖ و ﯾﺎدآوري و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و آﻣﻮزش آن‌ها ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ و در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ؛ به‌خاﻃﺮ آﺷﻔﺘﮕﯽ و اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن به‌وﺟﻮد می‌آید و ﻧﺘﺎﯾﺞ درازﻣﺪت آن ﺑﺮاي ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺎن‌آور اﺳﺖ.

ﺟﻬﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ ﮐﻪ آﻣﺎج آن ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﮐﻪ به‌وسیله ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه‌اﻧﺪ و مکان‌هایی ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن در آن‌جا ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪارس و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‌ها، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دادﮔﺎه ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ رم، به‌وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﺟﺮائم جنگی، ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮي و ﻧﺎم‌ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ 15 ﺳﺎل و اﺳﺘﻔﺎده آﻧﺎن در جنگ‌های داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ‌ا‌ﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب می‌شود.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‌ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺟﺮاي ﻣﻮاد ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در جنگ‌ها و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده اول ﻣﯿﺜﺎق، اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ 18 ﺳﺎﻟﮕﯽ را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ، ﮐﻮدك ﻣﺤﺴﻮب می‌شود ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﺟﺎري دوﻟﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﯿﺎري ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك، ﺳﻦ اﻓﺮاد را در جنگ‌ها اﻓﺰاﯾﺶ می‌دهد و اﯾﻦ اﻗﺪام را ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎن می‌داند.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ و ﻫﻼل اﺣﻤﺮ در دﺳﺎﻣﺒﺮ 1995، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دولت‌های ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ گام‌های ﻣﻮﺛﺮي در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاد زﯾﺮ 18 ﺳﺎل در ﺟﻨﮓ را به‌عمل آورﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از رأي ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، (اﻋﻀﺎء) ﻣﯿﺜﺎق ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر، ژوﺋﻦ 1999 ﺷﻤﺎره 182 ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺬف ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﻮري اﺳﺘﺨﺪام اﺟﺒﺎري ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮاي جنگ‌ها؛ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ گروه‌ها و دسته‌جات ﻣﺴﻠﺢ و ﺟﺪا از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ، در اﺳﺘﺨﺪام، آﻣﻮزش و به‌کارﮔﯿﺮي ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮاي ﺟﻨﮓ در درون و ﺑﺮون ﻣﺮزﻫﺎ، و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﯽ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ می‌شوند.

ﺑﺎ ﯾﺎدآوري ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ، در ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﻨﮓ، ﺑﺎ اﺻﺮار ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻌﺼﺐ و ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﻣﺎده 51 و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﯾﺎدآوري ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺣﺘﺮام ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در ﻣﻨﺸﻮر و رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﻨﺎد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮدﮐﺎن به‌ویژه در ﺧﻼل جنگ‌ها و اﺷﻐﺎل ﺳﺮزمین‌ها ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ‌وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت وﯾﮋه آن‌ها و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ‌ﭘﺬﯾﺮي ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻮاﻗﻊ اﺳﺘﺨﺪام و به‌کارﮔﯿﺮي آن‌ها در جنگ‌ها و ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورﯾﺎت اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ می‌شود ﮐﻮدﮐﺎن در جنگ‌ها ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری‌های ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ و ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎي ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺴﺎنی‌که ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ جنگ‌ها ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺸﺎر و اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﻮزش‌های ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ، به‌وﯾﮋه ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ جنگ‌ها؛ دولت‌های ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﻮاد زﯾﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاند:  

ﻣﺎده اول

دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاد زﯾﺮ 18 ﺳﺎل در ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت و جنگ‌ها به‌عمل در آورند.

ﻣﺎده دوم

دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد زﯾﺮ 18 ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﺟﺒﺎري ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ درﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎشند.

ﻣﺎده ﺳﻮم

 1. دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﺪﻣﺖ در ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 38 ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك، ﺑﻨﺪ ﺳﻮم، ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده از ﻣﯿﺜﺎق، ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از حکومت‌ها می‌خواهد اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ حمایت‌های وﯾﮋه اﻓﺮاد زﯾﺮ 18 ﺳﺎل اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
 2. ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ و ﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻇﻬﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد در ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮد، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺪام در ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ به‌عمل آورد ﺗﺎﺑﺪﯾﻦ‌وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام در ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺸﻮد.
 3. ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮي ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺧﺪﻣﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ از 18 ﺳﺎل، در ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮد می‌دهد، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و حمایت‌هایی اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ آورده می‌شود:

3.1.  ﺧﺪﻣﺖ (در ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ) ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

3.2.  ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ اﻃﻼع و رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﺎ ﻗﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ.

3.3.  اﯾﻦ اﺷﺨﺎص (واﻟﺪﯾﻦ و ﻗﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ) ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺎﻣﻼ از وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ آن روﺑﺮو اﺳﺖ، ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ.

3.4.  اﯾﻦ اﺷﺨﺎص، ﻣﺪرك ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﺳﻦ ﻓﺮد داوﻃﻠﺐ اﺳﺖ را اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

4. ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ می‌تواند در ﻫﺮ زﻣﺎن به‌وسیله ﯾﺎدداﺷﺘﯽ، ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻇﻬﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻼم (ﻣﺬﮐﻮر) را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺨﺸﺪ. دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﺎیر دولت‌های ﻋﻀﻮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ. اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ آن به‌وسیله دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

5. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺎده 28 و 29 ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك، ﻻزﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ اول اﯾﻦ ﻣﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮاي ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ دولت‌های ﻋﻀﻮ اﺳﺖ، ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻤﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ﭼﻬﺎرم

 1. گروه‌های ﻣﺴﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﺟﺪا از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، اﻓﺮاد زﯾﺮ 18 ﺳﺎل را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد درآورﻧﺪ.
 2. دولت‌هاي ﻋﻀﻮ ﻣﻮﻇﻒ‌اﻧﺪ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم و ﻋﻤﻠﯽ را ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺳﺘﺨﺪام و به‌کارﮔﯿﺮي این‌گونه اﻓﺮاد، اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ‌ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ به‌کار ﺑﺮدن اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ این‌گونه اﻋﻤﺎل اﺳﺖ.
 3. اﺟﺮاي ﻣﺎده ﺣﺎﺿﺮ در وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮي ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ اﺳﺖ، ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

 ﻣﺎده ﭘﻨﺠﻢ

هیچ‌کدام از ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ‌ﮔﻮﻧﻪ‌اي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دولت‌های ﻋﻀﻮ و ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن و (دﻓﺎع) از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك وﺿﻊ ﺷﺪه‌اﻧﺪ، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ به‌عمل آورد.

ماده ﺷﺸﻢ

 1. دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، اداري و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮاي ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ را در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 2. دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﻬﺪ می‌باشند ﮐﻪ اﺻﻮل و ﻣﻘﺮرات ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ را به‌طور وﺳﯿﻊ و ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.
 3. دولت‌های ﻋﻀﻮ می‌بایست اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم و ﻋﻤﻠﯽ را در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از افرادی‌که در ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﯾﺎ در جنگ‌ها به‌کار ﮔﺮﻓﺘﻪ می‌شوند در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ به‌سر ﻧﺒﺮﻧﺪ. آﻧﺎن ﻣﻠﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮادي را ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺘﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ را ﯾﺎ از ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺮﺧﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﻮﻇﻒ‌اﻧﺪ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن کمک‌های ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮدي ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ اﯾﻦ‌ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮاد و ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺪد آن‌ها به‌عمل آورﻧﺪ.

 ﻣﺎده ﻫﻔﺘﻢ

 1. دولت‌های ﻋﻀﻮ، ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮاي ﺑﻪ اﺟﺮا درآوردن اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ همکاری‌ها ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻫﺮ اﻗﺪام و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ می‌باشد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ همکاری‌ها می‌تواند در ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. اﯾﻦ همکاری‌ها، کمک‌های ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ می‌گردد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرکت دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن‌هاي ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﺎم می‌گیرد.
 2. دولت‌های ﻋﻀﻮي ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ کمک‌های ﻗﺮاردارﻧﺪ می‌بایست کمک‌های دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎیر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.

 ﻣﺎده ﻫﺸﺘﻢ

 1. دولت‌های ﻋﻀﻮ، 2 ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ‌ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ و ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ‌ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺟﺮاي ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاد و ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮي اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ، ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
 2. پیرو اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻊ، ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺎده 44 ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك، دولت‌های ﻋﻀﻮ می‌توانند ﻣﻨﺒﻌﺪ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل یک‌بار ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك ﮔﺰارش دهند.
 3. کمیته ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺰارﺷﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮاد اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ، از دولت‌های ﻋﻀﻮ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎید.

 ﻣﺎده ﻧﻬﻢ

 1. اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ آن‌را اﻣضاء ﻧﻤﻮده، آﻣﺎده اﻣﻀﺎ می‌باشد.
 2. اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪ‌ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ آﻣﺎده ﺑﻪ اﻟﺤﺎق اﺳﺖ. اﺳﻨﺎد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق، ﻧﺰد دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺳﭙﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 3. دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻣﺎﻧﺖ‌دار ﻣﯿﺜﺎق و ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك، وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺑﻪ دولت‌های ﻋﻀﻮ و دولت‌هائی ﮐﻪ ﻣﯿﺜﺎق را اﻣﻀﺎء ﮐﺮده‌اﻧﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 3 اﻃﻼع دﻫﺪ.

 ﻣﺎده دﻫﻢ

 1. اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ 3 ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮده ﺷﺪن دﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 2. برای ﻫﺮ دوﻟﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺼﻮﯾﺐ می‌کند و ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ می‌شود ﯾﮏ‌ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪن اﺳﻨﺎد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 ﻣﺎده ﯾﺎزدﻫﻢ

 1. هردوﻟﺘﯽ می‌تواند در ﻫﺮزﻣﺎن به‌وسیله ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، اﻋﻼن ﺧﺎرج ﺷﺪن “اﻧﺼﺮاف” از اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ، دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﯾﻦ اﻧﺼﺮاف را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق و دولت‌هائی ﮐﻪ آن ‌را اﻣﻀﺎء ﮐﺮده‌اﻧﺪ، ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ. اﻧﺼﺮاف از ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ از یک‌سال از درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎدداﺷﺖ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎل اﻋﻼن اﻧﺼﺮاف از ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﻣﻨﻘﺼﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ (اﻧﺼﺮاف دﻫﻨﺪه) درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ، ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ، اﻧﺼﺮاف آن دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
 2. این ﻗﺒﯿﻞ اﻋﻼن اﻧﺼﺮاف ﻧﺒﺎﯾﺪ روي ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻗﺮاردادي ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼن اﻧﺼﺮاف اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ، ﺗﺎﺛﯿﺮي ﮔﺬارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻧﺼﺮاف ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﺤﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك ﻗﺮار داﺷﺖ، ﻟﻄﻤﻪ‌اي وارد ﮐﻨﺪ.

ماده دوازدﻫﻢ

 1. هر دوﻟﺖ ﻋﻀﻮي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺻﻼﺣﯿﻪ‌اي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ و آن‌را ﻧﺰد دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺴﭙﺎرد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﺻﻼﺣﯿﻪ‌ﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي را ﺑﻪ دولت‌های ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و از آن‌ها درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ از دولت‌های ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدن و اﺧﺬ رأي ﻃﺮح‌هاي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد. ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎه از زمانی‌که دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼﺣﯽ را ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ دولت‌های ﻋﻀﻮ رﺳﺎﻧﺪ، اﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﻮم دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﺑﯿﺮﮐﻞ، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﻫﺮ اﺻﻼﺣﯿﻪ‌اي ﮐﻪ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراي دولت‌های ﻋﻀﻮ ﺣﺎﺿﺮ و رأي‌دﻫﻨﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد (آن اﺻﻼﺣﯿﻪ) ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 2. اﺻﻼﺣﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺪا می‌کند ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ اول ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ‌ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺳﻮم دولت‌های ﻋﻀﻮ آن‌را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 3. ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد ﺑﺮاي دوﻟﺖ ﻋﻀﻮي ﮐﻪ آن‌را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻻزم‌اﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺳﺎیر دولت‌ها ﮐﻤاکان ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼﺣﯿﻪ‌اي ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ، ﻣﻠﺰم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎده ﺳﯿﺰدﻫﻢ  

 1. متن ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ زبان‌های ﻋﺮﺑﯽ، ﭼﯿﻨﯽ، اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، روﺳﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ می‌باشد و از اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 2. دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ می‌بایست روﻧﻮﺷﺖ‌ﻫﺎي ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق و ﺗﻤﺎم دولت‌هائی ﮐﻪ ﻣﯿﺜﺎق را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده‌اﻧﺪ، ارﺳﺎل دارد.

مطالب مرتبط

عدالت آموزشی؛ مهم‌ترین گام برای کاهش شکاف طبقاتی

عدالت یکی از مفاهیمی است که خیر نهایی انسان‌ها را تامین می‌کند و در رأس فضایلی قرار دارد که تحقق‌بخش […]

در تکاپوی رسیدن به تکنولوژی

زنگ آخر کرونا، دغدغه والدین کردستانی‌ این روزها شبیه زنگ آخر مدرسه است که همه دانش آموزان لحظه شماری می‌کردند […]

طرح آبا (آشتی با آموزش)

طرح آبا طرح ملی است که آموزش و پرورش کشوری جهت رفع تبعیض در سوادآموزی کودکان و نگه داشتن کودکان […]