X

تا کنون به همت 2712 خیر نیک‌اندیش 7059 دانش‌آموز مستعد فاقد سرپرست موثر و در خطر ترک تحصیل بورسیه تحصیلی شده اند.
این دانش‌آموزان توسط 439 مددکار همراهی میشوند تا مسیر زندگی و تحصیلشان هموار تر شود.
اما در حال حاضر 460 دانش‌آموز دیگر منتظر بورسیه هستند٬ کمک کنید تا این دانش‌آموزان نیز از بورسیه (کمک هزینه تحصیلی ) بهره مند گردند. من هم هستم

کشورهای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق، ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ارزش‌ها و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ، اﻟﮕﻮهاي رﻓﺘﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ‌دهد، ﺑﻪ‌ﻃﺮﻳﻘﻲ‌ﻛﻪ اﻣﻨﯿﺖ، ﺛﺒﺎت، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻛﻦ اﺻﻠﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ؛
در روﻧﺪ ﺗﻼش‌های اﺳﻼﻣﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ در ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل ١٩٨٩ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮد؛
ﺑﺎ آﮔﺎهی از اهداف ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺸﻮر آن و قطعنامه‌های ﻣﺼﻮب ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ‌های ﺳﺮان و وزراء و ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن‌های بین‌اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دولت‌های ﻋﻀﻮ آن ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داﻛﺎ در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﺳﻼم ﻣﺼﻮب چهاردهمین ﻧﺸﺴﺖ وزراي ﺧﺎرﺟﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ در دﺳﺎﻣﺒﺮ ١٩٨٣ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ قاهره در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﺳﻼم ﻣﺼﻮب چهاردهمین ﻧﺸﺴﺖ وزراي ﺧﺎرﺟﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ C و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻛﻮدك در اﺳﻼم ﻣﺼﻮب هفتمین ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮان اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻌ‌ﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره (1990)  (P- 19/49 ﺷﻤﺎره 7/16 (1994)  ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺪﻧﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ و در جهت ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﺗﻼش‌های بین‌المللی در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ؛

ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ و آزادی‌های ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﻳﻲ‌ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﻼم هستند ﻛﻪ هیچکس ﺣﻖ وﻳﮋه‌اي جهت ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ، ﻧﻘﺾ و ﻳﺎ ﻧﺎدﻳﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ آن‌ها را ﻧﺪارد؛ ﺑﺎ آﮔﺎهی از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ در ﻗﺒﺎل ﻛﻮدك ﺑﻪ‌وﻳﮋه ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان پرچم‌دار و آﻳﻨﺪه‌ﺳﺎز اﻣﺖ، جهت ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﻼﻣﻲ در ﺑﺨﺶ ﻛﻮدك ﺑﺮاي وﻓﻖ دادن چارچوب‌ها و ﺳﺎزوﻛﺎرها جهت روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ‌های همواره ﺷﺘﺎﺑﺎن و اﻧﻌﻜﺎس آن‌ها ﺑﺮ روي آن ﺑﺨﺶ؛

ﺑﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ این‌که اوﻟﯿﻦ راهکار اﻗﺪام ﺟﺪي، اﺗﺨﺎذ ﻳﻚ ﺑﯿﻨﺶ هوﺷﯿﺎراﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ‌های اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﭼﺎﻟﺶ‌های ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺖ، ﺑﻪ‌وﻳﮋه آﺛﺎر ﻣﺨﺮب دﮔﺮﮔﻮنی‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي، ﻧﻘﺶ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﻀﻌﯿﻒ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ، ﻓﺮورﻳﺨﺘﻦ ﻗﯿﻮد ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﺗﻀﻌﯿﻒ آرمان‌ها و ارزش‌ها، ﻧﻘﺼﺎن ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و بهداشتی، رﺷﺪ ﻧﺮخ ﺑﯿﺴﻮادي و ﻧﯿﺰ اﺛﺮات ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺘﺎﺑﺎن در ﻋﻠﻮم و رﺷﺘﻪ‌های داﻧﺶ و اﻧﻘﻼب  اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺪام الگوهای فرهنگی ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه و ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻮدﻛﺎن، ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﺟﺰئی از ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺐ‌ﭘﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺎر ﻋﻤﺪه رﻧﺞ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﯿﻌﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻲآﻣﺪهای ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ همچون ﺑﻲ‌ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ، آوارهﮔﻲ، بهرهﻛﺸﻲ از ﻛﻮدﻛﺎن در ارﺗﺶ ﻳﺎ ﻛﺎر ﺳﺨﺖ، ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲ‌ﺷﻮد را ﺑﻪ‌دوش ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ و همچنین ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻧﺞ ﻛﻮدﻛﺎن پناهنده و ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه اﺷﻐﺎل ﻳﺎ ﻣﺮارت ﻳﺎ آوارهﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و  ﻗﺤﻄﻲ به‌سر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ‌ﺳﺎن ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﯿﺎن ﻛﻮدﻛﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﻲ، روﺣﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را  فراهم ﻣﻲ‌ﺳﺎزد.

ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﯿﺖ وﺟﻮد ﺟﺎﻳﮕﺎهی را ﻛﻪ تعهد ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك را ﺑﻨﺎ نهاده و ﻋﺰم اداﻣﻪ کوشش‌ها جهت ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق و ﭼﯿﺮه ﺷﺪن ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﻣﺖ را ﻣﺴﺠﻞ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ، اﻳﺠﺎب ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺖ داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻲ جهت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روي ﺧﻮد، بهرهﮔﯿﺮي از مذهب ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ و ارزش‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ همراه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﺧﻮردار از بهترین ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ مهر و رﺣﻤﺖ و همچنین ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدي و اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻓﺮﺻﺘﻲ واﻗﻌﻲ جهت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و همه ﺟﺎﻧﺒﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ‌ﻧﻤﺎﻳﺪ؛

ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ‌ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ارزش‌های ﺣﺎﻛﻢ، ﻋﺸﻖ و تفاهم اداره ﻣﻲ‌ﺷﻮد رﺷﺪ ﻣﻲ‌ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻪ گونه‌ای ﻛﻪ وي را ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﺪ؛
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﺮوژه‌ها، ﺑﺮﻧﺎمه‌ها و ﻃﺮح‌های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ بهبود وﺿﻌﯿﺖ دوران ﻛﻮدﻛﻲ در جهان اﺳﻼم، ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈام‌ها ﻳﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﻲ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻋﻤﺎل ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك از ﺳﻮي وي؛

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك در ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﻲ را ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮرها و ﺣﻘﻮق ﻛﻮدﻛﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن و اﻗﻠﯿﺖ‌ها، ﺑﺎ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﻛﻮدك ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ سهیم ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ؛

عناوین مهم: (کلیک کنید)

تعریف کودک
اهداف مقاله
تعهدات کشورهای عضو میثاق
حق حیات برای کودک
آزادیهای شخصی برای کودک
استاندارد زندگی اجتماعی
بهداشت کودک
کودکان معلول و نیازهای خاص
حمایت از کودک
عدالت
کودکان پناهنده

ﻣﺎده ١: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻮدك

 از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻮدك هر اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل در ﻣﻮرد وي، ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ٢: اهداف

اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺗﺤﻘﻖ اهداف ذﻳﻞ را ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ:

 1. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ‌ها و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻻزم از آن جهت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از زوال ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ بهداشتی آن و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي زوﺟﯿﻦ جهت ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ اﻳﺸﺎن در ارﺗﻘﺎء ﺟﺴﻤﻲ، روﺣﻲ و رﻓﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن؛
 2. ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻳﻚ دوران ﻛﻮدﻛﻲ اﻳﻤﻦ و ﻣﺘﻮازن و ﺗﻀﻤﯿﻦ رﺷﺪ ﻧﺴﻞهای ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد، ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺧﻮﻳﺶ، وﻓﺎدار ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﺷﺎن و متعهد ﺑﻪ اﺻﻮل ﺣﻖ و ﻧﯿﻜﻲ در اﻧﺪﻳﺸﻪ‌ها و اﻋﻤﺎل و ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻲ هستند.
 3. ﺗﻌﻤﯿﻢ و ﺗﻌﻤﯿﻖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ و ﺗﺪارك ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن ﺑﻪ‌گونه‌ای‌ﻛﻪ ﻧﺴﻞ‌هایی ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ.
 4. ﺗﺄﻣﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ راﻳﮕﺎن و اﺟﺒﺎري ﺑﻪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ، رﻧﮓ، ﻣﻠﯿﺖ، مذهب، ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎ  هر ﻣﻼﺣﻈﻪ دﻳﮕﺮ جهت ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﻘﺎء دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ ﻣﺪارس، آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﺗﺪارك ﻓﺮﺻﺖ‌هاي آﻣﻮزش حرفه‌ای؛
 5. فراهم ﻧﻤﻮدن ﻓﺮﺻﺖ‌هایی ﺑﺮاي ﻛﻮدك جهت ﻛﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪادها و ﺷﻨﺎﺧﺖ اهمیت و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺣﯿﺎت فرهنگی ﺟﺎﻣﻌﻪ؛
 6. ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻻزم ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن داراي ﻧﯿﺎزهای ﺧﺎص و ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ دﺷﻮار ﺑﻪ‌ﺳﺮﻣﻲﺑﺮﻧﺪ و ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
 7. ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ‌ها و ﻣﺴﺎﻋﺪت‌های ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻗﺼﻲ ﻧﻘﺎط جهان ﺑﺎ هماهنگی دوﻟﺖ‌ها ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزوﻛﺎرهای بین‌اﻟﻤﻠﻠﻲ؛

ﻣﺎده ٣: اﺻﻮل به‌ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﻪ اهداف ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده دو، رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺿﺮوري اﺳﺖ:

 1. اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﺮاﻋﺎت ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮرهای عضو؛
 2. اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﺻﻮل و اهداف ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ؛
 3. اولویت واﻓﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﺮاي ﺣﻘﻮق، ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺣﻤﺎﻳﺖ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻛﻮدﻛﺎن؛
 4. تضمین ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن از جهت ﻣﺮاﻗﺒﺖ، ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﻳﻒ؛
 5. عدم ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮرداﺧﻠﻲ هیچ ﻳﻚ از کشورها؛
 6. حفظ ﺛﺒﺎت ﺗﻤﺪﻧﻲ و فرهنگی اﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ؛

ﻣﺎده ۴: تعهدات کشورها

 ﻛﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻮارد ذﻳﻞ را رﻋﺎﻳﺖ خواهند ﻧﻤﻮد:

4.1. اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم جهت ﺗﻘﻮﻳﺖ آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات داخلی؛
4.2. اﺣﺘﺮام ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‌های واﻟﺪﻳﻦ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻮدك هستند، ﺑﻪ‌ﮔﻮﻧﻪ‌اي ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻮدك اﻳﺠﺎب ﻣﻲ‌ﻧﻤﺎﻳﺪ.
4.3. ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻗﺪام ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ رﺳﻮم، ﺳﻨﺖ‌ها ﻳﺎ روﻳﻪ‌هایی ﻛﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺼﺮﺣﻪ در اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ﻣﺎده ۵: ﺑﺮاﺑﺮي

ﻛﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ، ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن را ﺑﻪ‌ﮔﻮﻧﻪ‌اي ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ جهت ﺑﺮﺧﻮرداري از آزادي‌ها و ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺗﻮﻟﺪ، ﻧﮋاد، دﻳﻦ، زﺑﺎن، ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻳﺎ هرﮔﻮﻧﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻛﻮدك ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﺷﺮﻋﻲ وي اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 ﻣﺎده ۶: ﺣﻖ ﺣﯿﺎت

6.1. ﻛﻮدك از زﻣﺎﻧﻲ‌ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﯿﻦ در رﺣﻢ ﻣﺎدر اﺳﺖ ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﻣﺎدر ﺧﻮد از ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدر، ﺟﻨﯿﻦ ﻳﺎ هر دوي اﻳﺸﺎن؛ ﻛﻮدك ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺣﻖ ﻧﺴﺐ، ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ، ارث و ﺗﻜﻔﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
6.2. ﻛﺸورهای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق بنیان‌های ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء و رﺷﺪ ﻛﻮدك و ﺣﻤﺎﻳﺖ از وي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده، بهرهﻛﺸﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ زﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻼﻣﺘﻲ وي را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻲ‌ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺎده ٧: هویت

١.ﻛﻮدك از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ، ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ، ﺛﺒﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت ذی‌رﺑﻂ، ﻣﻠﯿﺖ ﻣﻌﯿﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﻳﺶ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد و ﻣﺎدر رﺿﺎﻋﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
٢.ﻛﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﻲ ﺧﻮد از ﻋﻨﺎﺻﺮ هویت ﻛﻮدك، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم، ﻣﻠﯿﺖ و ﻧﺴﺐ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ خواهند ﻧﻤﻮد و هرگونه ﺗﻼﺷﻲ را ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻲ‌ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﻲ هر ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ در ﻗﻠﻤﺮو اﻳﺸﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ هر ﻳﻚ از اﺗﺒﺎع اﻳﺸﺎن در ﺧﺎرج از ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﻪ‌ﻋﻤﻞ خواهند آورد.
٣.ﻛﻮدك داراي ﻧﺴﺐ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﻲ را اﻛﺘﺴﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ از ﺣﻖ ﻗﯿﻮﻣﯿﺖ و نگهداری، ﻟﯿﻜﻦ بدون ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﻲ، بهرهﻣﻨﺪ اﺳﺖ؛ وي از ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻧﺎم، ﻋﻨﻮان و ﻣﻠﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﻣﺎده ٨: اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺧﺎﻧﻮاده

١.ﻛﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ از ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻘﺎﺑﻞ زمینه‌های ﺑﺮوز ﺿﻌﻒ و از هم ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﻲ، ﺣﻔﺎﻇﺖ خواهند ﻛﺮد و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﻳﺶ، جهت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده و اﻳﺠﺎد ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﻲ و ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن آن‌ها ﻋﻤﻞ خواهند ﻧﻤﻮد.
٢.هیچ ﻛﻮدﻛﻲ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن ﺟﺪا ﺷﻮد و واﻟﺪﻳﻦ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﯿﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﻣﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺿﺮورت ﻣﻔﺮط ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻮدك و ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺻﺎدره ﻃﺒﻖ روﻳﻪ داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ، در ﺟﺎﻳﻲ‌ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي هر دو ﻃﺮف، ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻮدك و ﻳﻚ ﻳﺎ هر دوي واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده جهت اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات اﻳﺸﺎن مهیا ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
٣.ﻛﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻛﻮدك را در ﺳﯿﺎﺳﺖ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻟﺤﺎظ خواهند ﻧﻤﻮد و در ﺻﻮرﺗﻲ‌ﻛﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي وي از والدین‌اش ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ هیچ ﻛﻮدﻛﻲ از ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺤﺮوم نخواهد ﮔﺮدﻳﺪ.
۴.ﻛﻮدك ﻣﺠﺎز خواهد ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺎﻣﺖ در ﻛﻨﺎر واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﻳﺎ هر ﻳﻚ از اﻳﺸﺎن در ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﺗﺮك ﻛﻨﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺷﻤﺎره ٢ اﻳﻦ ﻣﺎده از اﻳﺸﺎن ﺟﺪا ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﺮوج وي محدودیت‌های اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ‌ﻣﻮﺟﺐ روﻳﻪ‌های ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در ﻛﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﻘﺾ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ٩: آزادي های ﺷﺨﺼﻲ

 1. هرﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ‌ﺷﻜﻞ دادن ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﻮد اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻦ و ﺑﻠﻮغ ﺧﻮد از ﺣﻖ اﺑﺮاز آزاداﻧﻪآن‌ها در ﻛﻠﯿﻪ اﻣﻮري‌ﻛﻪ ﺑﻪ وي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ‌ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎهی،ﻛﺘﺒﻲ و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﮕﺮ اﺑﺰار ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ‌ﮔﻮﻧﻪ‌اي ﻛﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
 2. هرﻛﻮدﻛﻲ ﺳﺰاوار اﺣﺘﺮام ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﺣﻖ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻛﻮدك، ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﺖ هیچ‌گونه ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺟﺰ آن‌هایی‌ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﻲ، بهداشت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻲ و آزادي‌های دﻳﮕﺮان ﺿﺮوري اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ﻣﺎده ١٠: آزادي ﺗﺠﻤﻊ

هرﻛﻮدﻛﻲ از ﺣﻖ ﺗﺸﻜﯿﻞ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ‌هرﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ‌آﻣﯿﺰ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻣﺸﺮوع در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺳﻦ وي ﺑﺎﺷﺪ و رﻓﺘﺎر، ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻣﯿﺮاث وي را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ندهد، ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

 ﻣﺎده ١١: ﭘﺮورش

ﭘﺮورش ﺻﺤﯿﺢ، ﺣﻘﻲ ﺑﺮاي ﻛﻮدك اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﺮعهده واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪگونه‌ای ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ دارد، ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻛﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲهای ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻳﺎري خواهند رﺳﺎند. ﭘﺮورش ﻛﻮدك ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در جهت اهداف ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ:
11.1. ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ، ارزش اﺧﻼﻗﻲ و مذهبی و ﺣﺲ شهروندی و اﺷﺘﺮاك ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻮدك و اﻟﻘﺎء روﺣﯿﻪ تفاهم، ﮔﻔﺘﮕﻮ، تساهل و دوﺳﺘﻲ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم؛
11.2. ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻮدك ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮي مهارت‌ها و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲها ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ وضعیت‌های ﺟﺪﻳﺪ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ رﺳﻮم ﻣﻨﻔﻲ و رﺷﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل واﻗﻌﻲ و ﻋﻠﻤﻲ؛

ﻣﺎده ١٢: آﻣﻮزش و فرهنگ

12.1. هرﻛﻮدﻛﻲ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ راﻳﮕﺎن در ﻛﻨﺎر ﻳﺎدﮔﯿﺮي اﺻﻮل آﻣﻮزش اﺳﻼﻣﻲ (همچنین ﻋﻘﯿﺪه و ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺪارك اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم جهت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌های ﻓﻜﺮي، روﺣﻲ و ﺟﺴﻤﻲ ﺧﻮﻳﺶ را دارد ﺗﺎ وي اﻣﻜﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض اﻟﮕﻮهای ﻣﺸﺘﺮك فرهنگ اﻧﺴﺎﻧﻲ را اﻋﻄﺎء ﻧﻤﺎﻳﺪ.
12.2. ﻛﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮارد ذﻳﻞ را ﻓﺮاهم ﺧﻮاهند ﻧﻤﻮد:

12.2.1. آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ راﻳﮕﺎن و اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن به‌طور ﺑﺮاﺑﺮ؛
12.2.2. آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ راﻳﮕﺎن و اﺟﺒﺎري ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﺑﻪ‌ﮔﻮﻧﻪ‌اي ﻛﻪ ﻃﻲ ١٠ ﺳﺎل، اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻓﺮاهم ﺷﻮد.
12.2.3. آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ در ﻋﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻋﻼﻗﻪ هر ﻛﻮدك، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش در هر ﻛﺸﻮر؛
12.2.4. ﺣﻖ هر ﻛﻮدك جهت اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺶ «ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات وي» در ﻋﯿﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﻲ، ﻋﻔﺖ و آداب ﻋﻤﻮﻣﻲ؛
12.2.5. ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ بی‌سوادی، ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﻓﺮادي‌ﻛﻪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ را از دﺳﺖ ﻣﻲ‌دهند و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻧﺎﺑﻐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ آﻣﻮزﺷﻲ؛
12.2.6. ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﻛﻮدﻛﺎن، ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪهای ﻛﻮدﻛﺎن و بهرهﺑﺮداري از رﺳﺎﻧﻪهای ﺟﻤﻌﻲ جهت ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﻄﺎﻟﺐ هنري، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و فرهنگی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻣﺸﻮق ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻛﻮدﻛﺎن؛

12.3. ﺣﻖ ﻛﻮدك در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻠﻮغ جهت ﺑﺮﺧﻮرداري از آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﯿﻚ ﻣﯿﺎن ﻣﻮارد ﻣﺸﺮوع و ﻧﺎﻣﺸﺮوع؛
12.4. ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎده و ﻣﺎده ١١ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ آن ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ آزادي ﻛﻮدك ﻣﺴﻠﻤﺎن جهت ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ در ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﮔﺮدد، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ این‌گونه ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﺷﺪه و آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪه در این‌گونه ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﯿﺎرهای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺎده ١٣: اوﻗﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ

13.1. کودک، ﻃﻲ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﺰاوار ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﺑﺎزي و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهای ﻣﺸﺮوع ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺧﻮد ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.
13.2. ﻛﻮدك، ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﺤﯿﻂهای اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، هنری و فرهنگی را دارد.

واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻮدك اﺳﺖ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎرت‌های اﺧﻼﻗﻲ، مذهبی و آﻣﻮزﺷﻲ از ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﻮدك در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم فعالیت‌های ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ او ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ﻣﺎده ١۴: اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

14.1. هرﻛﻮدﻛﻲ، ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ و نگهداری اﺳﺖ ﺗﺎ وي را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺑﻪ‌دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ جهت ﺣﻔﻆ و نگهداری ﺧﻮﻳﺶ، ﻣﺼﻮن ﺑﺪارد.
14.2. ﻛﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﻲ ﺧﻮد، ﺣﻖ هر ﻛﻮدﻛﻲ را ﺑﺮاي ﺳﻮد ﺑﺮدن از اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ‌رﺳﻤﯿﺖ ﻣﻲ‌ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
14.3. ﻛﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ کاهش هزینه ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻛﻮدﻛﺎن از ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎت‌ها ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
14.4. هرﻛﻮدﻛﻲ ﺳﺰاوار ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻳﻚ اﻟﮕﻮي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ روﺣﻲ، ﺟﺴﻤﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.
14.5. دوﻟﺖ‌های ﻋﻀﻮ، اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي ﻛﻮدك را ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر وادار ﻧﻤﻮدن واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ‌ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﻳﻌﺖ، ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﻮدك ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎیی‌های اﻳﺸﺎن، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻲ‌ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺎده ١۵: بهداشت ﻛﻮدك

 ﻛﻮدك، ﺳﺰاوار ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻃﺮق ذﻳﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد:

15.1. فراهم ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎدر از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ و ﻃﻲ دوره شیردهی ﻃﺒﯿﻌﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر و ﻳﺎ ﻓﺮدي دﻳﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﻲ‌ﻛﻪ ﻣﺎدر ﻧﺎﺗﻮان از ﺷﯿﺮدادن ﺑﻪ ﻃﻔﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
15.2. ﺣﻖ ﻛﻮدك جهت ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮﺧﻲ اﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻪ‌ﻧﻔﻊ داﻳﻪ ﻣﺸﺮوع وي ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺠﺎزات‌های ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ وي و ﻧﯿﺰ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﻇﺎﻳﻒ ﻛﺎري ﻳﻚ زن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎردار و داراي ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺮﺧﻮار و کاهش ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎري اﻳﺸﺎن؛
15.3. ﺣﻖ ﻛﻮدك جهت اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم جهت کاهش ﻧﺮخ ﻣﺮگ‌وﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان و ﻛﻮدﻛﺎن؛
15.4. اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺒﺎري ﺗﻮﺳﻂ زوج آﻳﻨﺪه ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد و ﻳﺎ ﻋﻠﻞ ﺑﯿﻤﺎري‌های ارﺛﻲ ﻳﺎ ﻣﺴﺮي ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﻛﻮدك اﺳﺖ.
15.5. ﺣﻖ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪن ﺑﺮاي ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ‌ها؛
15.6. ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ دﻳﮕﺮان در ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ، اﻧﺪام، چهره ﻳﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺟﻨﯿﻦ از جهت ﻃﺒﻲ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ‌دﻟﯿﻞ ضرورت‌های ﭘﺰﺷﻜﻲ؛
15.7. تامین مراقبت‌های ﭘﺰﺷﻜﻲ پیشﮔﯿﺮاﻧﻪ، ﻛﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎري و ﺳﻮءﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﯿﺰ فراهم ‌ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﻗﺒﺖ بهداشتی ﻻزم ﺑﺮاي ﻛﻮدك و ﻣﺎدر؛
15.8. حق ﻛﻮدك در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ جهت ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎدران ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ آگاهی و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن در ارﺗﻘﺎء بهداشت ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻮد؛
15.9. ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ ﻛﻮدك جهت ﺣﻤﺎﻳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﻣﺴﻜﺮات و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ و ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎري‌های ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﺴﺮي؛

ﻣﺎده ١۶: ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻌﻠﻮل و داراي نیازهای ﺧﺎص

16.1. کودک ﻣﻌﻠﻮل ﻳﺎ داراي نیازهای ﺧﺎص، ﺳﺰاوار بهره‌ﻣﻨﺪي از مراقبت وﻳﮋه ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﺎﻣﻞ وي را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ وي و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ والدین‌اش ﻳﺎ ﺷﺨﺺ عهده‌دار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وي و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌های ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ‌ﻃﻮر راﻳﮕﺎن ﻳﺎ ﺑﺎ هزینه اﻧﺪك فراهم ﮔﺮدد.
16.2. اهداف ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻛﻮدك ﻣﻌﻠﻮل ﻳﺎ ﻛﻮدك داراي نیازهای ﺧﺎص، ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﺗﻮان‌بخشی و آﻣﻮزش، ﺗﺪارك اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺒﻲ، ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ وي جهت ادﻏﺎم در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ. (روﺣﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ، ﺣﺮﻓﻪ‌اي و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ)

ﻣﺎده ١٧: ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﻮدك

کشورهای ﻋﻀﻮ، ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را جهت ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻛﻮدك در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﻪ‌ﻋﻤﻞ خواهند آورد:

17.1. اﺳﺘﻔﺎه ﻧﺎﻣﺸﺮوع از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﻣﺴﻜﺮات و ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ ﻳﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﺮوﻳﺞ ﻳﺎ داد و ﺳﺘﺪ آن‌ها؛
17.2. ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﻜﺎل ﺷﻜﻨﺠﻪ، ﻣﺠﺎزات ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﻳﺎ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ وضعیت‌ها و حالت‌ها ﻳﺎ ﻗﺎﭼﺎق، رﺑﻮدن ﻳﺎ داد و ﺳﺘﺪ وي؛
17.3. ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﻜﺎل ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ‌وﻳﮋه ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﻲ؛
17.4. تهاجم فرهنگی، اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ کشورهای ﻋﻀﻮ ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد.
17.5. ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ‌واﺳﻄﻪ ﻋﺪم درﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮدن آن‌ها در ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻳﺎ جنگ‌ها؛

ﻣﺎده ١٨: ﻛﺎرﻛﻮدك

18.1. ﻛﻮدك ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ هیچ‌گونه ﻛﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻳﺎ ﻛﺎري ﻛﻪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ وي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ و رﺷﺪ ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ وي ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﯿﺮد، اﻧﺠﺎم دهد.
18.2. مقررات داﺧﻠﻲ هر ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻛﺎر و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻋﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻓﺮادي ﻛﻪ این‌گونه ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻧﻘﺾ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎده ١٩: ﻋﺪاﻟﺖ

19.1. هیچ ﻛﻮدﻛﻲ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از آزادي ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﻌﻘﻮل؛
19.2. با ﻛﻮدك ﻣﺤﺮوم از آزادي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ‌گونه‌ای ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺄن، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادي‌های اﺳﺎﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﺷﻮد. نیازهای اﺷﺨﺎص در ﺳﻨﯿﻦ وي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮد.
19.3. کشورهای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق، ﻣﻮارد ذﻳﻞ را رﻋﺎﻳﺖ خواهند ﻧﻤﻮد.

19.3.1. ﻛﻮدك ﻣﺤﺮوم از آزادي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ نگهداری در ﻣﻜﺎن‌های وﻳﮋه ﻛﻮدﻛﺎن بزهکار، از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺟﺪا ﺷﻮد.
19.3.2. ﻛﻮدك ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد دﺳﺘﮕﯿﺮي ﻳﺎ اﺣﻀﺎر، از اتهامات وارده ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد اﻃﻼع ﻳﺎﺑﺪ و از واﻟﺪﻳﻦ، ﻗﯿﻢ ﻳﺎ وﻛﯿﻞ وي دﻋﻮت به‌عمل آﻳﺪ ﺗﺎ وي را همراهی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
19.3.3. در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز، ﻛﻤﻚ‌های ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ وﻛﯿﻞ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻳﻚ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮاي ﻛﻮدك فراهم ﺷﻮد.
19.3.4. رسیدگی ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ‌دﻋﻮي ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دادﮔﺎه وﻳﮋه اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در رأي ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دادﮔﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻮدك ﻣﺤﻜﻮم ﺷﻮد.
19.3.5. هیچ ﻛﻮدﻛﻲ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ اداي شهادت ﮔﺮدد.
19.3.6. ﻣﺠﺎزات، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ اﺻﻼح و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر اﺣﯿﺎء ﻛﻮدك و ادﻏﺎم ﻣﺠﺪد وي در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
19.3.7. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻨﻲ ﻛﻪ پایین‌تر از آن ﻧﺘﻮان ﻛﻮدك را ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻧﻤﻮد، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
19.3.8. اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮدك، ﻃﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ دادخواهی ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد.

ﻣﺎده ٢٠: ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ واﻟﺪﻳﻦ و ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ روﻳﻪ‌های ﻣﻀﺮ

 20.1. واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ متعهدند ﻛﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﻛﻮدك فراهم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
20.2. واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و کشورهای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺪون ﭘﯿﺶ داوري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﻲ، از ﻛﻮدك در ﻣﻘﺎﺑﻞ رویه‌ها و رﺳﻮﻣﻲ ﻛﻪ از جهت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ فرهنگی ﻣﻀﺮ هستند ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ وي زیان‌بار ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ و رویه‌هایی ﻛﻪ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ روي رﻓﺎه، ﺷﺄن و رﺷﺪ وي دارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ آن‌هایی ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯿﺎن ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪ‌ها ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ، ﺣﻔﺎﻇﺖ خواهند ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ٢١: ﻛﻮدﻛﺎن پناهنده

کشورهای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن، بهرهﻣﻨﺪي ﻛﻮدﻛﺎن پناهنده ﻳﺎ آن‌هایی ﻛﻪ ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﻲ را اﻛﺘﺴﺎب ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ، از ﺣﻘﻮق ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن در اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﻲ ﺧﻮد، ﺗﻀﻤﯿﻦ خواهند ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ٢٢: اﻣﻀﺎء، ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻳﺎ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﻣﯿﺜﺎق

22.1. ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي اﻣﻀﺎء ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻔﺘﻮح خواهد ﺑﻮد.
22.2. ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ جهت ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻳﺎ اﻟﺤﺎق ﻛﻠﯿﻪ کشورهای ﻋﻀﻮ، ﻣﻔﺘﻮح خواهد بود.
22.3. اﺳﻨﺎد ﺗﺼﻮﻳﺐ، ﻧﺰد دﺑﯿﺮﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ ﺳﭙﺮده خواهند ﺷﺪ.

ﻣﺎده ٢٣: ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﻣﯿﺜﺎق

23.1. ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﻲ روز ﭘﺲ از ﺳﭙﺮده ﺷﺪن ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ، ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا خواهند ﺑﻮد.
23.2. تاریخ ﻻزم‌اﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺮاي هر ﻛﺸﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻲﭘﯿﻮﻧﺪد، ﺳﻲروز ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ اﻟﺤﺎق ﭼﻨﯿﻦ ﻛﺸﻮري خواهد ﺑﻮد.

 ﻣﺎده ٢۴: ﺳﺎزوﻛﺎر اﺟﺮاي ﻣﯿﺜﺎق

24.1. ﻛﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﻤﯿﺘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﻛﺐ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ خواهد ﺑﻮد و هر دو ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر ﻛﻪ ﺷﺮوع آن از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزم‌اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ پیشرفت‌های ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮاي ﻣﯿﺜﺎق در ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ، ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ خواهد داد.
24.2. نحوه ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب دو ﺳﻮم کشورهای ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ را به‌دست آورد، ﺗﺎﺑﻊ آﺋﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﺟﻼس‌های ﺳﺎزﻣﺎن کنفرانس اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ٢۵: ﺣﻖ ﺷﺮط، ﺧﺮوج و اﺻﻼﺣﯿﻪ

25.1. کشورهای ﻋﻀﻮ از ﺣﻖ اراﺋﻪ ﺷﺮط در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺨﺶ‌های اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻳﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺷﺮط ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﻮدن دﺑﯿﺮکل ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
25.2. هر کشور عضو، حق خروج از این میثاق در زمانی‌که بخواهد برخوردار است. خروج از میثاق، در سی امین روز پس از دریافت اعلان مربوطه از سوی دبیر کل قابل اجرا خواهد بود.
25.3. هر ﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺘﻲ را در ﺧﺼﻮص اﺻﻼح اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ اﻋﻼن ﻛﺘﺒﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻳﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ تنها در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺐ دو ﺳﻮم کشورهای ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ ﻻزم‌اﻻﺟﺮا خواهد ﮔﺮدﻳﺪ.

ﻣﺎده ٢۶: زبان‌های رسمی

 ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن‌های ﻋﺮﺑﻲ، اﻧﮕﻠﯿﺴﻲ و ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻛﻪ همگی از اﻋﺘﺒﺎر ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ترجمه و ﺗﻨﻈﯿﻢ: ﻣﺤﻤﺪ زارﻋﯿﺎن- ﻛﺎرﺷﻨﺎس اداره ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و زﻧﺎن وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان- مهرماه ١٣٨۴

مطالب مرتبط

عدالت آموزشی؛ مهم‌ترین گام برای کاهش شکاف طبقاتی

عدالت یکی از مفاهیمی است که خیر نهایی انسان‌ها را تامین می‌کند و در رأس فضایلی قرار دارد که تحقق‌بخش […]

در تکاپوی رسیدن به تکنولوژی

زنگ آخر کرونا، دغدغه والدین کردستانی‌ این روزها شبیه زنگ آخر مدرسه است که همه دانش آموزان لحظه شماری می‌کردند […]

طرح آبا (آشتی با آموزش)

طرح آبا طرح ملی است که آموزش و پرورش کشوری جهت رفع تبعیض در سوادآموزی کودکان و نگه داشتن کودکان […]