کشورهای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق، ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ارزش‌ها و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ، اﻟﮕﻮهای رﻓﺘﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ‌دهد، ﺑﻪ‌ﻃﺮﻳﻘﻲ‌ﻛﻪ اﻣﻨﯿﺖ، ﺛﺒﺎت، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻛﻦ اﺻﻠﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ؛
در روﻧﺪ ﺗﻼش‌های اﺳﻼﻣﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ در ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﻛﻮدک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل ١٩٨٩ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮد؛
ﺑﺎ آﮔﺎهی از اهداف ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺸﻮر آن و قطعنامه‌های ﻣﺼﻮب ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ‌های ﺳﺮان و وزراء و ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن‌های بین‌اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دولت‌های ﻋﻀﻮ آن ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داﻛﺎ در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﺳﻼم ﻣﺼﻮب چهاردهمین ﻧﺸﺴﺖ وزرای ﺧﺎرﺟﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ در دﺳﺎﻣﺒﺮ ١٩٨٣ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ قاهره در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﺳﻼم ﻣﺼﻮب چهاردهمین ﻧﺸﺴﺖ وزرای ﺧﺎرﺟﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ C و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻛﻮدک در اﺳﻼم ﻣﺼﻮب هفتمین ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮان اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻌ‌ﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره (۱۹۹۰)  (P- 19/49 ﺷﻤﺎره ۷/۱۶ (۱۹۹۴)  ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺪﻧﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ و در جهت ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﺗﻼش‌های بین‌المللی در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ؛

ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ و آزادی‌های ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﻳﻲ‌ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﻼم هستند ﻛﻪ هیچکس ﺣﻖ وﻳﮋه‌ای جهت ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ، ﻧﻘﺾ و ﻳﺎ ﻧﺎدﻳﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ آن‌ها را ﻧﺪارد؛ ﺑﺎ آﮔﺎهی از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ در ﻗﺒﺎل ﻛﻮدک ﺑﻪ‌وﻳﮋه ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان پرچم‌دار و آﻳﻨﺪه‌ﺳﺎز اﻣﺖ، جهت ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﻼﻣﻲ در ﺑﺨﺶ ﻛﻮدک ﺑﺮای وﻓﻖ دادن چارچوب‌ها و ﺳﺎزوﻛﺎرها جهت روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ‌های همواره ﺷﺘﺎﺑﺎن و اﻧﻌﻜﺎس آن‌ها ﺑﺮ روی آن ﺑﺨﺶ؛

ﺑﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ این‌که اوﻟﯿﻦ راهکار اﻗﺪام ﺟﺪی، اﺗﺨﺎذ ﻳﻚ ﺑﯿﻨﺶ هوﺷﯿﺎراﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ‌های اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﭼﺎﻟﺶ‌های ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺖ، ﺑﻪ‌وﻳﮋه آﺛﺎر ﻣﺨﺮب دﮔﺮﮔﻮنی‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی، ﻧﻘﺶ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﻀﻌﯿﻒ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ، ﻓﺮورﻳﺨﺘﻦ ﻗﯿﻮد ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﺗﻀﻌﯿﻒ آرمان‌ها و ارزش‌ها، ﻧﻘﺼﺎن ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و بهداشتی، رﺷﺪ ﻧﺮخ ﺑﯿﺴﻮادی و ﻧﯿﺰ اﺛﺮات ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺘﺎﺑﺎن در ﻋﻠﻮم و رﺷﺘﻪ‌های داﻧﺶ و اﻧﻘﻼب  اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺪام الگوهای فرهنگی ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه و ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻮدﻛﺎن، ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﺟﺰئی از ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺐ‌ﭘﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺎر ﻋﻤﺪه رﻧﺞ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻼﻳﺎی ﻃﺒﯿﻌﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻲآﻣﺪهای ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ همچون ﺑﻲ‌ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ، آوارهﮔﻲ، بهرهﻛﺸﻲ از ﻛﻮدﻛﺎن در ارﺗﺶ ﻳﺎ ﻛﺎر ﺳﺨﺖ، ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲ‌ﺷﻮد را ﺑﻪ‌دوش ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ و همچنین ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻧﺞ ﻛﻮدﻛﺎن پناهنده و ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه اﺷﻐﺎل ﻳﺎ ﻣﺮارت ﻳﺎ آوارهﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و  ﻗﺤﻄﻲ به‌سر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ‌ﺳﺎن ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﯿﺎن ﻛﻮدﻛﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﻲ، روﺣﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را  فراهم ﻣﻲ‌ﺳﺎزد.

ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﯿﺖ وﺟﻮد ﺟﺎﻳﮕﺎهی را ﻛﻪ تعهد ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدک را ﺑﻨﺎ نهاده و ﻋﺰم اداﻣﻪ کوشش‌ها جهت ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق و ﭼﯿﺮه ﺷﺪن ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﻣﺖ را ﻣﺴﺠﻞ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ، اﻳﺠﺎب ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺖ دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻲ جهت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد، بهرهﮔﯿﺮی از مذهب ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ و ارزش‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ همراه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﺧﻮردار از بهترین ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ مهر و رﺣﻤﺖ و همچنین ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻓﺮﺻﺘﻲ واﻗﻌﻲ جهت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و همه ﺟﺎﻧﺒﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ‌ﻧﻤﺎﻳﺪ؛

ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ‌ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدک در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ارزش‌های ﺣﺎﻛﻢ، ﻋﺸﻖ و تفاهم اداره ﻣﻲ‌ﺷﻮد رﺷﺪ ﻣﻲ‌ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻪ گونه‌ای ﻛﻪ وی را ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﺪ؛
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﺮوژه‌ها، ﺑﺮﻧﺎمه‌ها و ﻃﺮح‌های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ بهبود وﺿﻌﯿﺖ دوران ﻛﻮدﻛﻲ در جهان اﺳﻼم، ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈام‌ها ﻳﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﻲ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻋﻤﺎل ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدک از ﺳﻮی وی؛

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﻘﻮق ﻛﻮدک در ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﻲ را ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮرها و ﺣﻘﻮق ﻛﻮدﻛﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن و اﻗﻠﯿﺖ‌ها، ﺑﺎ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﻛﻮدک ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ سهیم ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ؛

عناوین مهم: (کلیک کنید)

تعریف کودک
اهداف مقاله
تعهدات کشورهای عضو میثاق
حق حیات برای کودک
آزادیهای شخصی برای کودک
استاندارد زندگی اجتماعی
بهداشت کودک
کودکان معلول و نیازهای خاص
حمایت از کودک
عدالت
کودکان پناهنده

ﻣﺎده ١: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻮدک

 از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻮدک هر اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل در ﻣﻮرد وی، ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ٢: اهداف

اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺗﺤﻘﻖ اهداف ذﻳﻞ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ:

 1. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ‌ها و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻻزم از آن جهت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زوال ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ بهداشتی آن و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زوﺟﯿﻦ جهت ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ اﻳﺸﺎن در ارﺗﻘﺎء ﺟﺴﻤﻲ، روﺣﻲ و رﻓﺘﺎری ﻛﻮدﻛﺎن؛
 2. ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻳﻚ دوران ﻛﻮدﻛﻲ اﻳﻤﻦ و ﻣﺘﻮازن و ﺗﻀﻤﯿﻦ رﺷﺪ ﻧﺴﻞهای ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد، ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺧﻮﻳﺶ، وﻓﺎدار ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﺷﺎن و متعهد ﺑﻪ اﺻﻮل ﺣﻖ و ﻧﯿﻜﻲ در اﻧﺪﻳﺸﻪ‌ها و اﻋﻤﺎل و ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻲ هستند.
 3. ﺗﻌﻤﯿﻢ و ﺗﻌﻤﯿﻖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ و ﺗﺪارک ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮای اﻳﺸﺎن ﺑﻪ‌گونه‌ای‌ﻛﻪ ﻧﺴﻞ‌هایی ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ.
 4. ﺗﺄﻣﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ راﻳﮕﺎن و اﺟﺒﺎری ﺑﻪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ، رﻧﮓ، ﻣﻠﯿﺖ، مذهب، ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎ  هر ﻣﻼﺣﻈﻪ دﻳﮕﺮ جهت ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﻘﺎء دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ ﻣﺪارس، آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﺗﺪارک ﻓﺮﺻﺖ‌های آﻣﻮزش حرفه‌ای؛
 5. فراهم ﻧﻤﻮدن ﻓﺮﺻﺖ‌هایی ﺑﺮای ﻛﻮدک جهت ﻛﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪادها و ﺷﻨﺎﺧﺖ اهمیت و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺣﯿﺎت فرهنگی ﺟﺎﻣﻌﻪ؛
 6. ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﻛﻮدﻛﺎن دارای ﻧﯿﺎزهای ﺧﺎص و ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ دﺷﻮار ﺑﻪ‌ﺳﺮﻣﻲﺑﺮﻧﺪ و ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
 7. ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ‌ها و ﻣﺴﺎﻋﺪت‌های ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮای ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻗﺼﻲ ﻧﻘﺎط جهان ﺑﺎ هماهنگی دوﻟﺖ‌ها ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزوﻛﺎرهای بین‌اﻟﻤﻠﻠﻲ؛

ﻣﺎده ٣: اﺻﻮل به‌ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﻪ اهداف ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده دو، رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺿﺮوری اﺳﺖ:

 1. اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﺮاﻋﺎت ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮرهای عضو؛
 2. اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﺻﻮل و اهداف ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ؛
 3. اولویت واﻓﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﺮای ﺣﻘﻮق، ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺣﻤﺎﻳﺖ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻛﻮدﻛﺎن؛
 4. تضمین ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن از جهت ﻣﺮاﻗﺒﺖ، ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﻳﻒ؛
 5. عدم ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮرداﺧﻠﻲ هیچ ﻳﻚ از کشورها؛
 6. حفظ ﺛﺒﺎت ﺗﻤﺪﻧﻲ و فرهنگی اﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ؛

ﻣﺎده ۴: تعهدات کشورها

 ﻛﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻮارد ذﻳﻞ را رﻋﺎﻳﺖ خواهند ﻧﻤﻮد:

۴.۱. اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم جهت ﺗﻘﻮﻳﺖ آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات داخلی؛
۴.۲. اﺣﺘﺮام ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‌های واﻟﺪﻳﻦ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻮدک هستند، ﺑﻪ‌ﮔﻮﻧﻪ‌ای ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻮدک اﻳﺠﺎب ﻣﻲ‌ﻧﻤﺎﻳﺪ.
۴.۳. ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻗﺪام ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ رﺳﻮم، ﺳﻨﺖ‌ها ﻳﺎ روﻳﻪ‌هایی ﻛﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺼﺮﺣﻪ در اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ﻣﺎده ۵: ﺑﺮاﺑﺮی

ﻛﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ، ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن را ﺑﻪ‌ﮔﻮﻧﻪ‌ای ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ جهت ﺑﺮﺧﻮرداری از آزادی‌ها و ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺗﻮﻟﺪ، ﻧﮋاد، دﻳﻦ، زﺑﺎن، ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻳﺎ هرﮔﻮﻧﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻛﻮدک ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﺷﺮﻋﻲ وی اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 ﻣﺎده ۶: ﺣﻖ ﺣﯿﺎت

۶.۱. ﻛﻮدک از زﻣﺎﻧﻲ‌ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﯿﻦ در رﺣﻢ ﻣﺎدر اﺳﺖ ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﻣﺎدر ﺧﻮد از ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدر، ﺟﻨﯿﻦ ﻳﺎ هر دوی اﻳﺸﺎن؛ ﻛﻮدک ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺣﻖ ﻧﺴﺐ، ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ، ارث و ﺗﻜﻔﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
۶.۲. ﻛﺸورهای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق بنیان‌های ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻘﺎء و رﺷﺪ ﻛﻮدک و ﺣﻤﺎﻳﺖ از وی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده، بهرهﻛﺸﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ زﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻼﻣﺘﻲ وی را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻲ‌ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺎده ٧: هویت

١.ﻛﻮدک از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ، ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ، ﺛﺒﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت ذی‌رﺑﻂ، ﻣﻠﯿﺖ ﻣﻌﯿﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﻳﺶ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد و ﻣﺎدر رﺿﺎﻋﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
٢.ﻛﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﻲ ﺧﻮد از ﻋﻨﺎﺻﺮ هویت ﻛﻮدک، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم، ﻣﻠﯿﺖ و ﻧﺴﺐ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ خواهند ﻧﻤﻮد و هرگونه ﺗﻼﺷﻲ را ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻲ‌ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﻲ هر ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ در ﻗﻠﻤﺮو اﻳﺸﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ هر ﻳﻚ از اﺗﺒﺎع اﻳﺸﺎن در ﺧﺎرج از ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﻪ‌ﻋﻤﻞ خواهند آورد.
٣.ﻛﻮدک دارای ﻧﺴﺐ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﻲ را اﻛﺘﺴﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ از ﺣﻖ ﻗﯿﻮﻣﯿﺖ و نگهداری، ﻟﯿﻜﻦ بدون ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﻲ، بهرهﻣﻨﺪ اﺳﺖ؛ وی از ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻧﺎم، ﻋﻨﻮان و ﻣﻠﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﻣﺎده ٨: اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺧﺎﻧﻮاده

١.ﻛﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ از ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻘﺎﺑﻞ زمینه‌های ﺑﺮوز ﺿﻌﻒ و از هم ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﻲ، ﺣﻔﺎﻇﺖ خواهند ﻛﺮد و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﻳﺶ، جهت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮای اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده و اﻳﺠﺎد ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﻲ و ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن آن‌ها ﻋﻤﻞ خواهند ﻧﻤﻮد.
٢.هیچ ﻛﻮدﻛﻲ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن ﺟﺪا ﺷﻮد و واﻟﺪﻳﻦ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﯿﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﻣﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺿﺮورت ﻣﻔﺮط ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻮدک و ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺻﺎدره ﻃﺒﻖ روﻳﻪ داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ، در ﺟﺎﻳﻲ‌ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮای هر دو ﻃﺮف، ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻮدک و ﻳﻚ ﻳﺎ هر دوی واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده جهت اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات اﻳﺸﺎن مهیا ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
٣.ﻛﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻛﻮدک را در ﺳﯿﺎﺳﺖ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻟﺤﺎظ خواهند ﻧﻤﻮد و در ﺻﻮرﺗﻲ‌ﻛﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی وی از والدین‌اش ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ هیچ ﻛﻮدﻛﻲ از ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺤﺮوم نخواهد ﮔﺮدﻳﺪ.
۴.ﻛﻮدک ﻣﺠﺎز خواهد ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺎﻣﺖ در ﻛﻨﺎر واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﻳﺎ هر ﻳﻚ از اﻳﺸﺎن در ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﺗﺮک ﻛﻨﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺷﻤﺎره ٢ اﻳﻦ ﻣﺎده از اﻳﺸﺎن ﺟﺪا ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﺮوج وی محدودیت‌های اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ‌ﻣﻮﺟﺐ روﻳﻪ‌های ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در ﻛﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﻘﺾ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ٩: آزادی های ﺷﺨﺼﻲ

 1. هرﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ‌ﺷﻜﻞ دادن ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﻮد اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻦ و ﺑﻠﻮغ ﺧﻮد از ﺣﻖ اﺑﺮاز آزاداﻧﻪآن‌ها در ﻛﻠﯿﻪ اﻣﻮری‌ﻛﻪ ﺑﻪ وی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ‌ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎهی،ﻛﺘﺒﻲ و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﮕﺮ اﺑﺰار ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ‌ﮔﻮﻧﻪ‌ای ﻛﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
 2. هرﻛﻮدﻛﻲ ﺳﺰاوار اﺣﺘﺮام ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﺣﻖ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻛﻮدک، ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﺖ هیچ‌گونه ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺟﺰ آن‌هایی‌ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﻲ، بهداشت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻲ و آزادی‌های دﻳﮕﺮان ﺿﺮوری اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ﻣﺎده ١٠: آزادی ﺗﺠﻤﻊ

هرﻛﻮدﻛﻲ از ﺣﻖ ﺗﺸﻜﯿﻞ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ‌هرﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ‌آﻣﯿﺰ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻣﺸﺮوع در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺳﻦ وی ﺑﺎﺷﺪ و رﻓﺘﺎر، ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻣﯿﺮاث وی را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ندهد، ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

 ﻣﺎده ١١: ﭘﺮورش

ﭘﺮورش ﺻﺤﯿﺢ، ﺣﻘﻲ ﺑﺮای ﻛﻮدک اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﺮعهده واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪگونه‌ای ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ دارد، ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻛﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲهای ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻳﺎری خواهند رﺳﺎند. ﭘﺮورش ﻛﻮدک ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در جهت اهداف ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ:
۱۱.۱. ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ، ارزش اﺧﻼﻗﻲ و مذهبی و ﺣﺲ شهروندی و اﺷﺘﺮاک ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻮدک و اﻟﻘﺎء روﺣﯿﻪ تفاهم، ﮔﻔﺘﮕﻮ، تساهل و دوﺳﺘﻲ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم؛
۱۱.۲. ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻮدک ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی مهارت‌ها و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲها ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ وضعیت‌های ﺟﺪﻳﺪ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ رﺳﻮم ﻣﻨﻔﻲ و رﺷﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل واﻗﻌﻲ و ﻋﻠﻤﻲ؛

ﻣﺎده ١٢: آﻣﻮزش و فرهنگ

۱۲.۱. هرﻛﻮدﻛﻲ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ راﻳﮕﺎن در ﻛﻨﺎر ﻳﺎدﮔﯿﺮی اﺻﻮل آﻣﻮزش اﺳﻼﻣﻲ (همچنین ﻋﻘﯿﺪه و ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺪارک اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم جهت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌های ﻓﻜﺮی، روﺣﻲ و ﺟﺴﻤﻲ ﺧﻮﻳﺶ را دارد ﺗﺎ وی اﻣﻜﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض اﻟﮕﻮهای ﻣﺸﺘﺮک فرهنگ اﻧﺴﺎﻧﻲ را اﻋﻄﺎء ﻧﻤﺎﻳﺪ.
۱۲.۲. ﻛﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮارد ذﻳﻞ را ﻓﺮاهم ﺧﻮاهند ﻧﻤﻮد:

۱۲.۲.۱. آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ راﻳﮕﺎن و اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن به‌طور ﺑﺮاﺑﺮ؛
۱۲.۲.۲. آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ راﻳﮕﺎن و اﺟﺒﺎری ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪی ﺑﻪ‌ﮔﻮﻧﻪ‌ای ﻛﻪ ﻃﻲ ١٠ ﺳﺎل، اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻓﺮاهم ﺷﻮد.
۱۲.۲.۳. آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ در ﻋﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻋﻼﻗﻪ هر ﻛﻮدک، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش در هر ﻛﺸﻮر؛
۱۲.۲.۴. ﺣﻖ هر ﻛﻮدک جهت اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺶ «ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات وی» در ﻋﯿﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﻲ، ﻋﻔﺖ و آداب ﻋﻤﻮﻣﻲ؛
۱۲.۲.۵. ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ بی‌سوادی، ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﻓﺮادی‌ﻛﻪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ را از دﺳﺖ ﻣﻲ‌دهند و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻧﺎﺑﻐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ آﻣﻮزﺷﻲ؛
۱۲.۲.۶. ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﻛﻮدﻛﺎن، ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪهای ﻛﻮدﻛﺎن و بهرهﺑﺮداری از رﺳﺎﻧﻪهای ﺟﻤﻌﻲ جهت ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﻄﺎﻟﺐ هنری، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و فرهنگی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻣﺸﻮق ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻛﻮدﻛﺎن؛

۱۲.۳. ﺣﻖ ﻛﻮدک در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻠﻮغ جهت ﺑﺮﺧﻮرداری از آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﯿﻚ ﻣﯿﺎن ﻣﻮارد ﻣﺸﺮوع و ﻧﺎﻣﺸﺮوع؛
۱۲.۴. ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎده و ﻣﺎده ١١ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ آن ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ آزادی ﻛﻮدک ﻣﺴﻠﻤﺎن جهت ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ در ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﮔﺮدد، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ این‌گونه ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﺷﺪه و آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪه در این‌گونه ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﯿﺎرهای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺎده ١٣: اوﻗﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ

۱۳.۱. کودک، ﻃﻲ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﺰاوار ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﺑﺎزی و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهای ﻣﺸﺮوع ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺧﻮد ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.
۱۳.۲. ﻛﻮدک، ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﺤﯿﻂهای اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، هنری و فرهنگی را دارد.

واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻮدک اﺳﺖ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎرت‌های اﺧﻼﻗﻲ، مذهبی و آﻣﻮزﺷﻲ از ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﻮدک در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم فعالیت‌های ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ او ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ﻣﺎده ١۴: اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

۱۴.۱. هرﻛﻮدﻛﻲ، ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ و نگهداری اﺳﺖ ﺗﺎ وی را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺑﻪ‌دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ جهت ﺣﻔﻆ و نگهداری ﺧﻮﻳﺶ، ﻣﺼﻮن ﺑﺪارد.
۱۴.۲. ﻛﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﻲ ﺧﻮد، ﺣﻖ هر ﻛﻮدﻛﻲ را ﺑﺮای ﺳﻮد ﺑﺮدن از اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ‌رﺳﻤﯿﺖ ﻣﻲ‌ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
۱۴.۳. ﻛﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ کاهش هزینه ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻛﻮدﻛﺎن از ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎت‌ها ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
۱۴.۴. هرﻛﻮدﻛﻲ ﺳﺰاوار ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻳﻚ اﻟﮕﻮی زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ روﺣﻲ، ﺟﺴﻤﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.
۱۴.۵. دوﻟﺖ‌های ﻋﻀﻮ، اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﻛﻮدک را ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر وادار ﻧﻤﻮدن واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ‌ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﻳﻌﺖ، ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﻮدک ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎیی‌های اﻳﺸﺎن، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻲ‌ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺎده ١۵: بهداشت ﻛﻮدک

 ﻛﻮدک، ﺳﺰاوار ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻃﺮق ذﻳﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد:

۱۵.۱. فراهم ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮای ﻣﺎدر از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ و ﻃﻲ دوره شیردهی ﻃﺒﯿﻌﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر و ﻳﺎ ﻓﺮدی دﻳﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﻲ‌ﻛﻪ ﻣﺎدر ﻧﺎﺗﻮان از ﺷﯿﺮدادن ﺑﻪ ﻃﻔﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۵.۲. ﺣﻖ ﻛﻮدک جهت ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮﺧﻲ اﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻪ‌ﻧﻔﻊ داﻳﻪ ﻣﺸﺮوع وی ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺠﺎزات‌های ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ وی و ﻧﯿﺰ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﻇﺎﻳﻒ ﻛﺎری ﻳﻚ زن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎردار و دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺮﺧﻮار و کاهش ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎری اﻳﺸﺎن؛
۱۵.۳. ﺣﻖ ﻛﻮدک جهت اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم جهت کاهش ﻧﺮخ ﻣﺮگ‌وﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان و ﻛﻮدﻛﺎن؛
۱۵.۴. اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺒﺎری ﺗﻮﺳﻂ زوج آﻳﻨﺪه ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد و ﻳﺎ ﻋﻠﻞ ﺑﯿﻤﺎری‌های ارﺛﻲ ﻳﺎ ﻣﺴﺮی ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﻛﻮدک اﺳﺖ.
۱۵.۵. ﺣﻖ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪن ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ‌ها؛
۱۵.۶. ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ دﻳﮕﺮان در ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ، اﻧﺪام، چهره ﻳﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺟﻨﯿﻦ از جهت ﻃﺒﻲ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ‌دﻟﯿﻞ ضرورت‌های ﭘﺰﺷﻜﻲ؛
۱۵.۷. تامین مراقبت‌های ﭘﺰﺷﻜﻲ پیشﮔﯿﺮاﻧﻪ، ﻛﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری و ﺳﻮءﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﯿﺰ فراهم ‌ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﻗﺒﺖ بهداشتی ﻻزم ﺑﺮای ﻛﻮدک و ﻣﺎدر؛
۱۵.۸. حق ﻛﻮدک در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ جهت ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮای ﻣﺎدران ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ آگاهی و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن در ارﺗﻘﺎء بهداشت ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻮد؛
۱۵.۹. ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ ﻛﻮدک جهت ﺣﻤﺎﻳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﻣﺴﻜﺮات و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ و ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎری‌های ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﺴﺮی؛

ﻣﺎده ١۶: ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻌﻠﻮل و دارای نیازهای ﺧﺎص

۱۶.۱. کودک ﻣﻌﻠﻮل ﻳﺎ دارای نیازهای ﺧﺎص، ﺳﺰاوار بهره‌ﻣﻨﺪی از مراقبت وﻳﮋه ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﺎﻣﻞ وی را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ وی و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ والدین‌اش ﻳﺎ ﺷﺨﺺ عهده‌دار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وی و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌های ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ‌ﻃﻮر راﻳﮕﺎن ﻳﺎ ﺑﺎ هزینه اﻧﺪک فراهم ﮔﺮدد.
۱۶.۲. اهداف ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻛﻮدک ﻣﻌﻠﻮل ﻳﺎ ﻛﻮدک دارای نیازهای ﺧﺎص، ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﺗﻮان‌بخشی و آﻣﻮزش، ﺗﺪارک اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺒﻲ، ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ وی جهت ادﻏﺎم در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ. (روﺣﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ، ﺣﺮﻓﻪ‌ای و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ)

ﻣﺎده ١٧: ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﻮدک

کشورهای ﻋﻀﻮ، ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را جهت ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻛﻮدک در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﻪ‌ﻋﻤﻞ خواهند آورد:

۱۷.۱. اﺳﺘﻔﺎه ﻧﺎﻣﺸﺮوع از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﻣﺴﻜﺮات و ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ ﻳﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﺮوﻳﺞ ﻳﺎ داد و ﺳﺘﺪ آن‌ها؛
۱۷.۲. ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﻜﺎل ﺷﻜﻨﺠﻪ، ﻣﺠﺎزات ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﻳﺎ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ وضعیت‌ها و حالت‌ها ﻳﺎ ﻗﺎﭼﺎق، رﺑﻮدن ﻳﺎ داد و ﺳﺘﺪ وی؛
۱۷.۳. ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﻜﺎل ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ‌وﻳﮋه ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﻲ؛
۱۷.۴. تهاجم فرهنگی، اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ کشورهای ﻋﻀﻮ ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد.
۱۷.۵. ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ‌واﺳﻄﻪ ﻋﺪم درﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮدن آن‌ها در ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻳﺎ جنگ‌ها؛

ﻣﺎده ١٨: ﻛﺎرﻛﻮدک

۱۸.۱. ﻛﻮدک ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ هیچ‌گونه ﻛﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻳﺎ ﻛﺎری ﻛﻪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ وی ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ و رﺷﺪ ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ وی ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﯿﺮد، اﻧﺠﺎم دهد.
۱۸.۲. مقررات داﺧﻠﻲ هر ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻛﺎر و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻋﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻓﺮادی ﻛﻪ این‌گونه ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻧﻘﺾ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎده ١٩: ﻋﺪاﻟﺖ

۱۹.۱. هیچ ﻛﻮدﻛﻲ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از آزادی ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮای ﻳﻚ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﻌﻘﻮل؛
۱۹.۲. با ﻛﻮدک ﻣﺤﺮوم از آزادی ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ‌گونه‌ای ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺄن، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادی‌های اﺳﺎﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﺷﻮد. نیازهای اﺷﺨﺎص در ﺳﻨﯿﻦ وی ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮد.
۱۹.۳. کشورهای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق، ﻣﻮارد ذﻳﻞ را رﻋﺎﻳﺖ خواهند ﻧﻤﻮد.

۱۹.۳.۱. ﻛﻮدک ﻣﺤﺮوم از آزادی ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ نگهداری در ﻣﻜﺎن‌های وﻳﮋه ﻛﻮدﻛﺎن بزهکار، از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺟﺪا ﺷﻮد.
۱۹.۳.۲. ﻛﻮدک ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻳﺎ اﺣﻀﺎر، از اتهامات وارده ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد اﻃﻼع ﻳﺎﺑﺪ و از واﻟﺪﻳﻦ، ﻗﯿﻢ ﻳﺎ وﻛﯿﻞ وی دﻋﻮت به‌عمل آﻳﺪ ﺗﺎ وی را همراهی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
۱۹.۳.۳. در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز، ﻛﻤﻚ‌های ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ وﻛﯿﻞ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻳﻚ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮای ﻛﻮدک فراهم ﺷﻮد.
۱۹.۳.۴. رسیدگی ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ‌دﻋﻮی ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دادﮔﺎه وﻳﮋه اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در رأی ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دادﮔﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻮدک ﻣﺤﻜﻮم ﺷﻮد.
۱۹.۳.۵. هیچ ﻛﻮدﻛﻲ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ادای شهادت ﮔﺮدد.
۱۹.۳.۶. ﻣﺠﺎزات، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ اﺻﻼح و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر اﺣﯿﺎء ﻛﻮدک و ادﻏﺎم ﻣﺠﺪد وی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
۱۹.۳.۷. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻨﻲ ﻛﻪ پایین‌تر از آن ﻧﺘﻮان ﻛﻮدک را ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻧﻤﻮد، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
۱۹.۳.۸. اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮدک، ﻃﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ دادخواهی ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد.

ﻣﺎده ٢٠: ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ واﻟﺪﻳﻦ و ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ روﻳﻪ‌های ﻣﻀﺮ

 ۲۰.۱. واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ متعهدند ﻛﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﻛﻮدک فراهم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
۲۰.۲. واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و کشورهای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺪون ﭘﯿﺶ داوری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﻲ، از ﻛﻮدک در ﻣﻘﺎﺑﻞ رویه‌ها و رﺳﻮﻣﻲ ﻛﻪ از جهت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ فرهنگی ﻣﻀﺮ هستند ﻳﺎ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﻲ وی زیان‌بار ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ و رویه‌هایی ﻛﻪ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ روی رﻓﺎه، ﺷﺄن و رﺷﺪ وی دارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ آن‌هایی ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯿﺎن ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪ‌ها ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ، ﺣﻔﺎﻇﺖ خواهند ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ٢١: ﻛﻮدﻛﺎن پناهنده

کشورهای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن، بهرهﻣﻨﺪی ﻛﻮدﻛﺎن پناهنده ﻳﺎ آن‌هایی ﻛﻪ ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﻲ را اﻛﺘﺴﺎب ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ، از ﺣﻘﻮق ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺮای اﻳﺸﺎن در اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﻲ ﺧﻮد، ﺗﻀﻤﯿﻦ خواهند ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ٢٢: اﻣﻀﺎء، ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻳﺎ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﻣﯿﺜﺎق

۲۲.۱. ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای اﻣﻀﺎء ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻔﺘﻮح خواهد ﺑﻮد.
۲۲.۲. ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ جهت ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻳﺎ اﻟﺤﺎق ﻛﻠﯿﻪ کشورهای ﻋﻀﻮ، ﻣﻔﺘﻮح خواهد بود.
۲۲.۳. اﺳﻨﺎد ﺗﺼﻮﻳﺐ، ﻧﺰد دﺑﯿﺮﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ ﺳﭙﺮده خواهند ﺷﺪ.

ﻣﺎده ٢٣: ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﻣﯿﺜﺎق

۲۳.۱. ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﻲ روز ﭘﺲ از ﺳﭙﺮده ﺷﺪن ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ، ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا خواهند ﺑﻮد.
۲۳.۲. تاریخ ﻻزم‌اﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺮای هر ﻛﺸﻮری ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻲﭘﯿﻮﻧﺪد، ﺳﻲروز ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ اﻟﺤﺎق ﭼﻨﯿﻦ ﻛﺸﻮری خواهد ﺑﻮد.

 ﻣﺎده ٢۴: ﺳﺎزوﻛﺎر اﺟﺮای ﻣﯿﺜﺎق

۲۴.۱. ﻛﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﻤﯿﺘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدک را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﻛﺐ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ خواهد ﺑﻮد و هر دو ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر ﻛﻪ ﺷﺮوع آن از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزم‌اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ پیشرفت‌های ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای ﻣﯿﺜﺎق در ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ، ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ خواهد داد.
۲۴.۲. نحوه ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب دو ﺳﻮم کشورهای ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ را به‌دست آورد، ﺗﺎﺑﻊ آﺋﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﺟﻼس‌های ﺳﺎزﻣﺎن کنفرانس اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ٢۵: ﺣﻖ ﺷﺮط، ﺧﺮوج و اﺻﻼﺣﯿﻪ

۲۵.۱. کشورهای ﻋﻀﻮ از ﺣﻖ اراﺋﻪ ﺷﺮط در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺨﺶ‌های اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻳﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺷﺮط ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﻮدن دﺑﯿﺮکل ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
۲۵.۲. هر کشور عضو، حق خروج از این میثاق در زمانی‌که بخواهد برخوردار است. خروج از میثاق، در سی امین روز پس از دریافت اعلان مربوطه از سوی دبیر کل قابل اجرا خواهد بود.
۲۵.۳. هر ﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺘﻲ را در ﺧﺼﻮص اﺻﻼح اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ اﻋﻼن ﻛﺘﺒﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻳﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ تنها در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺐ دو ﺳﻮم کشورهای ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ ﻻزم‌اﻻﺟﺮا خواهد ﮔﺮدﻳﺪ.

ﻣﺎده ٢۶: زبان‌های رسمی

 ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن‌های ﻋﺮﺑﻲ، اﻧﮕﻠﯿﺴﻲ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻛﻪ همگی از اﻋﺘﺒﺎر ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ترجمه و ﺗﻨﻈﯿﻢ: ﻣﺤﻤﺪ زارﻋﯿﺎن- ﻛﺎرﺷﻨﺎس اداره ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و زﻧﺎن وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان- مهرماه ١٣٨۴
https://alefbayefarda.ir/?p=733

مطالب مرتبط

عدالت آموزشی؛ مهم‌ترین گام برای کاهش شکاف طبقاتی

عدالت یکی از مفاهیمی است که خیر نهایی انسان‌ها را تامین می‌کند و در رأس فضایلی قرار دارد که تحقق‌بخش […]

در تکاپوی رسیدن به تکنولوژی

زنگ آخر کرونا، دغدغه والدین کردستانی‌ این روزها شبیه زنگ آخر مدرسه است که همه دانش آموزان لحظه شماری می‌کردند […]

طرح آبا (آشتی با آموزش)

طرح آبا طرح ملی است که آموزش و پرورش کشوری جهت رفع تبعیض در سوادآموزی کودکان و نگه داشتن کودکان […]