رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه‌های هنرمند درون رخ می‌دهد و روایت‌کننده خویشتن حقیقی هر فرد است. رسیدن به این خویشتن مانند شکافتن هسته سخت درون است.

در کارگاه یازدهم، صحبت از تصورات ذهنی ما از نظم است. طبق این تصورات، در زندگی فردی و اجتماعی خود برنامه‌ریزی‌هایی می‌کنیم که گاه در عمل، این برنامه‌ریزی‌ها به مانع و حصار تبدیل می‌شوند.  

در این کارگاه می‌آموزیم که تعریف ما از نظم، از آنچه در عمل رخ می‌دهد کاملا متفاوت است و ممکن است برنامه‌ریزی‌های ما همیشه به نتایج دلخواه‌مان منتهی نشود.

پادکست هسته سخت کاری است مشترک از موسسه دارالاکرام، باشگاه اندیشه و مرکز مداد.