بلاگ

کودکان بزرگسال بدون هویت

مصوبه مجلس در مورد تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی زیر انتقاد برخی افراد […]

کودکان، مظلومترین اقشار جامعه

از ابتدای خرداد تا اواخر هفته اول تیرماه 1398 انجمن‌ها و نهادهای مختلف حوزه حقوق کودک در سراسر کشور فعالیت‌های […]

اخبار کودکان در حوزه فرهنگ

کتابخانه‌های تخصصی کودک در کشور افزایش می‌یابد معاون نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تغییر کارکرد کتابخانه‌ها را از برنامه‌های اولویت‌دار این […]

اخبار کودکان کار و خیابان

توجه به ضرورت مقابله با کار کودک در سند ملی کار شایسته اخیر در دولت «سند ملی کار شایسته و […]

ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك در اﺳﻼم

کشورهای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق؛ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ارزش‌ها و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ، اﻟﮕﻮهاي رﻓﺘﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ‌دهد، […]

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ در آﻣﻮزش

ﭘﺎرﯾﺲ، 14 دﺳﺎﻣﺒﺮ 1960 ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ […]