دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند:

یازدهمین نشست خیر و خرد با موضوع

«تفاوت‌های فرهنگی در امور خیریه و اهمیت ترویج چشم‌اندازهای چند فرهنگ‌گرایانه در کارهای داوطلبانه»

سخنران: ندا کردونی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات قومی
زمان: یکشنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۰
ساعت: ۱۹ تا ۲۰:۳۰

محور نشست:
اثربخشی در مسیر توسعه‌ی فردی و جمعی و پیشگیری از چالش‌های اجتماعی با هدف دستیابی به یک جامعه‌ی متوازن که در آن رشد فردی و خیر جمعی محور تغییرات است، از اهداف کلی و بنیادین در هر فعالیت خیریه، نوع‌دوستانه و داوطلبانه به شمار می‌آید.‌ تحقق چنین آرمانی، در گرو فهم و درکی عمیق از تفاوت‌های فرهنگی موجود در جامعه و به ویژه ذی‌نفعان یک فعالیت خیریه و عام‌المنفعه است.
به عبارت دیگر، شناخت ویژگی‌های فرهنگی، زبانی و مذهبی گروه‌های ذی‌نفع در فعالیت‌های خیریه و تصمیم‌گیری بر بنیان احترام به تفاوت‌های فرهنگی یکی از گام‌های اصلی در مسیر دستیابی به تاًثیرگذاری و ارتقای اثربخشی‌های اجتماعیست.
اینکه چگونه چشم‌اندازهای چندفرهنگ‌گرایانه می‌توانند تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اقدامات عملی در سازمان‌ها و نهادهای خیریه و عام المنفعه را دگرگون سازند و نیز به انتخاب‌های بهتر در مسیر مسئولیت‌های اجتماعی و خیر جمعی کمک کنند، پرسشیست که تلاش می‌شود در این برنامه به آن پاسخ داده شود.

مطالب مرتبط

هجدهمین نشست خیر و خرد – گزارش نشست

سازمان‌های خیریه؛ همبستگی و گفت‌وگو موسسه دارالاکرام هجدهمین نشست خیر و خرد را با حضور دکتر هادی خانیکی، استاد دانشگاه […]

فراخوان نشست هجدهم خیر و خرد

دارالاکرام برگزار می‌کند: نشست هجدهم خیر و خرد موضوع: سازمان های خیریه؛ همبستگی و گفت و گو سخنران: دکتر هادی […]

هفدهمین نشست خیر و خرد

هفدمین نشست خیر و خرد با موضوع «مطالعه جامعه‌شناختی موسسه دارالاکرام در دو سویگی امر خیر در ایران امروز» با […]