اخبار مجله حقوق کودک شماره چهار

کودکان کار، بست نشین پیاده روها

در همان روزی که قانون پر سر و صدای «کاهش مجازات حبس تعزیری» به تصویب رسید، یعنی در بیست و […]

نقض قانون و دیوار کوتاه کودکان

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گامی در جهت اجرای تعهدات بین المللی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در […]