از تنوع فرهنگی تا تکثر فرهنگی

تنوع فرهنگی، میراث مشترک بشر

اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی یونسکو اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی مصوب یونسکو (۲۰۰۱ میلادی/۱۳۹۰ شمسی)، کنفرانس عمومی یونسکو که متعهد شده […]