اسناد مجله حقوق کودک شماره سه

خانه من، سقف آسمان است

آئین‌نامه سامان‌دهی کودکان خیابانی شماره: .۲۲۷۱۷ ت ۳۲۳۸۶ هـ تاریخ: ۱۳۸۴.۰۵.۰۴- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هیأت وزیران در جلسه […]

سکوتم از رضایت نیست

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک راجع به آئین شکایتقطعنامه شماره ۱۳۸/۶۶ مجمع عمومی مورخ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۱ دولت‌های طرف این […]

کنترل آسیب های اجتماعی

طرح تقسیم کار ملی، برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی (ویرایش نهایی – مصوب جلسه ۸۶ مورخ ۰۸/۱۰/۹۵ شورای اجتماعی […]