اصلاح قوانین سقط جنین

پیامدهای کودک همسری

پیامدهای غیر انسانی ازدواج زود هنگام بر میلیون‌ها کودک در جهان حدود ۶۵۰ میلیون کودک به جهت ازدواج زودهنگام و […]