اصول مدارا

۱۶ نوامبر، روز جهانی مدارا

اعلامیه اصول مدارا، مصوب کشورهای عضو یونسکو در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵ مقدمه  با درنظر داشتن اینکه منشور سازمان ملل متحد […]