اولین نشست خیر و خرد

گزارش اولین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

موضوع نشست : بررسی کتاب «اقتصاد فقیر»برگزار کنندگان: موسسه دارالاکرام و نشرنیسخنرانان: دکتر خیرخواهان، دکتر فیضی، دکتر جوشقانی، دکتر کاظمیزمان: […]

فراخوان اولین نشست خیر و خرد

موسسه دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند… هم نشینی نظر و عمل محوری است که غفلت از آن زیانی […]

موسسه خیریه دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می کند:

موضوع نشست اول: بررسی کتاب «اقتصاد فقیر»
سخنرانان: دکتر خیرخواهان، دکتر فیضی، دکتر جوشقانی، دکتر کاظمی
زمان: سه شنبه ۲۱آبان ماه 98

در این نشست، کتاب  “اقتصاد فقیر برنده جایزه نوبل سال ۲۰۱۹” مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.