بهره برداری جنسی از کودک

ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن، روﺳﭙﯿﮕﺮی و ﻫﺮزه ﻧﮕﺎری ﮐﻮدک

دولت های عضو این مقاوله نامه:ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﺳﺘ‌ﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﯿﺜﺎق (ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ) ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و اﺟﺮای […]