بیانیه ماموریت وزارت آموزش و پرورش

نقش غیرقابل انکار در تربیت

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تأیید سند فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران، مصوبه “سند تحول بنیادین […]