بیشترین میزان مهاجرت کودکان

قصه مهاجرت

مرگ یا مفقودی روزانه یک کودک مهاجر در سراسر جهان بنا به گزارش جدید سازمان ملل متحد، حدود ۱۶۰۰ کودک […]