تواناسازی افراد معلول

یکسان سازی فرصتها برای معلولین

ﻣﺎده واﺣﺪه- ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮرخ ۱۳۸۵/۹/۲۲ هجری ﺷﻤﺴﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٣ دﺳﺎﻣﺒﺮ ٢٠٠۶  ﻣﯿﻼدی مشتمل بر ﭘﻨﺠﺎه […]