حضور کودکان در جنگ

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻨﮓ

ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻨﮓ دولت‌های ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎمه: ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﯿﺜﺎق […]