حفظ هویت کودک

پیمان‌نامه حقوق کودک

پیمان‌نامه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد (مورخ ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹) طی قطعنامه شماره ۲۵/۴۴ مقدمه: دول عضو […]