مجله حقوق کودک شماره یک

ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك در اﺳﻼم

کشورهای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق، ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ارزش‌ها و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ، اﻟﮕﻮهاي رﻓﺘﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ‌دهد، […]

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ در آﻣﻮزش

ﭘﺎرﯾﺲ، 14 دﺳﺎﻣﺒﺮ 1960ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ 14 […]

حق کودکان به “شنیده شدن”

بخش نخست: دیباچه  کمیته حقوق کودک گزارش مشترک سوم و چهارم ادواری جمهوری اسلامی ایران را در جلسات 2055 و […]

پيمان‌نامه حقوق كودك

پيمان‌نامه حقوق كودك مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد (مورخ 20 نوامبر 1989) طي قطعنامه شماره ۲۵/۴۴ مقدمه: دول عضو […]

یکسان سازی فرصتها برای معلولین

ﻣﺎده واﺣﺪه- ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮرخ 1385/9/22 هجری ﺷﻤﺴﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٣ دﺳﺎﻣﺒﺮ ٢٠٠٦  ﻣﯿﻼدي مشتمل بر ﭘﻨﺠﺎه […]

مکاتبه کودکان با کمیته نظارتی کنوانسیون

Resolution adopted by the General Assembly on 19 December 2011 [on the report of the Third Committee (A/66/457)] 66/138. Optional […]