مراکز ذیصلاح جمع آوری کودکان خیابانی

خانه من، سقف آسمان است

آئین‌نامه سامان‌دهی کودکان خیابانی شماره: .۲۲۷۱۷ ت ۳۲۳۸۶ هـ تاریخ: ۱۳۸۴.۰۵.۰۴- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هیأت وزیران در جلسه […]