کودکان کار در هند

مدارس شهریه پلاستیکی

میلیونها کودک کار در هند و ابتکارات مدنی برای مبارزه با آن در روز بین‌المللی نفی کار کودک، یونیسف اعلام […]