یازدهمین نشست خیر و خرد

گزارش یازدهمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

یازدهمین نشست خیر و خرد برگزار شد یازدهمین نشست خیر و خرد با موضوع «تفاوت‌های فرهنگی در امور خیریه و […]

فراخوان یازدهمین نشست خیر و خرد

دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند: یازدهمین نشست خیر و خرد با موضوع «تفاوت‌های فرهنگی در امور خیریه و […]

شناخت ویژگی‌های فرهنگی، زبانی و مذهبی گروه‌های ذی‌نفع در فعالیت‌های خیریه و تصمیم‌گیری بر بنیان احترام به تفاوت‌های فرهنگی یکی از گام‌های اصلی در مسیر دستیابی به تاًثیرگذاری و ارتقای اثربخشی‌های اجتماعیست.

اینکه چگونه چشم‌اندازهای چندفرهنگ‌گرایانه می‌توانند تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اقدامات عملی در سازمان‌ها و نهادهای خیریه و عام المنفعه را دگرگون سازند و نیز به انتخاب‌های بهتر در مسیر مسئولیت‌های اجتماعی و خیر جمعی کمک کنند، پرسشیست که تلاش می‌شود در این برنامه به آن پاسخ داده شود.