خیرخردمندانه و محتوای آموزشی

پژوهشی در حوزه حقوق کودک

خیر خردمندانه و محتوای آموزشی

خودشکوفایی، دگر دوستی، دگزینی

توسعه ادبیات امر خیر در جامعه

یافتن راهکار خردمندانه برای انجام کار خیر

خیر موثر و ماندگار چیست؟

کشف هنرمند درون، کشف استعداد های فردی، بازگشت به خویشتن و اصل خویش و روش های گروهی نوشتن در رادیو هسته سخت…

سامرست موآم رمان نویس آلمانی می گوید ” هیچکس نمی تواند خود را پشت نوشته هایش پنهان کند”
باید در نظر گرفت که نوشتن مانند آینه عمل می کند. ما در نوشتن نگاهی به خودمان می اندازیم و لایه های وجودی مان را مورد بازبینی و بررسی قرار می دهیم.

کارگاه آزاد سازی نویسنده درون

در کارگاه آزاد سازی نویسنده درون بوسیله نوشتن یک مراقبه جمعی را تجربه می کنیم. و می آموزیم که چگونه می توانیم دائما خودمان را بررسی کنیم و راه اصلاح را در پیش گیریم.

موسسه دارالاکرام، خیریه ای پیشرو در امر حمایت تحصیلی کودکان فاقد سرپرست موثر

ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، مددکاری، اشتغال و کار آفرینی با محوریت اعطای بورسیه تحصیلی.

همراه با شفافبت کامل مالی و رعایت کرامت ذاتی انسانی.

الفبای فردا

با توجه به روند فعالیت های سازمان های مردم نهاد و در راستای پایبندی به تخصص‌گرایی فعالیت های خیریه برآن شدیم که محتوای آموزشی پژوهشی در حوزه حقوق کودک گردآوری کنیم و راهکار های خیر خردمندانه و ماندگار از طریق برگزاری نشست های خیر و خرد و کارهای های هنرمند درون را اجرا و قدمی در تولید ادبیات امر خیر برداریم.

این فعالیت ها و محتوای تولید شده با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی در حورزه حقوق کودک، مرکز دراماتورژی ایرانی دوبال در برگزاری کارگاه های هنرمند درون و تولید پادکست های همچنین همکاری صمیمانه و داوطلبانه افراد فرهیخته و اندیشمند در برگزاری نشست های خیر و خرد می باشد.

 

خیر خردمندانه و محتوای آموزشی پژوهشی در حوزه حقوق کودک

توسعه انسانی؛ از تحصیل کودکان تا شهروندان خوب